Úrazovosť detí, žiakov a študentov

Úr (MŠVVŠ SR) 1-01
za školský rok 2021/2022

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVaŠ SR.
Spravodajská jednotka priebežne do webovej aplikácie bude zaznamenávať údaje týkajúce sa všetkých úrazov, ktoré v rámci svojej školy je povinná evidovať.

Výkaz v papierovej forme sa už nezasiela!!! Webová aplikácia tento výkaz nahrádza v plnom rozsahu.

Pre správne fungovanie aplikácie musí váš prehliadač podporovať JavaScript a musí ho mať zapnutý.