Ekonomika a financovanie školstva

Charakteristika

Informačný systém ekonomiky a financovania školstva v SR, ako súčasť rezortného IS, je vytváraný pre zabezpečenie tvorby kvalitnej komplexnej množiny informácií o ekonomickom zabezpečení a financovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a vedy rezortu školstva pre operatívne, koncepčné a strategické riadenie pracovníkov sekcie financovania MŠ SR ale aj ostatných sekcií ministerstva. Súčasne zabezpečuje tvorbu povinných informácií aj pre ďalšie rezorty ako sú MF SR, MPSVR SR, ŠÚ SR, NR SR a pod., ako aj výstupy pre medzinárodnú spoluprácu EU, OECD, UNESCO a pod.

Riešenie systému je postavené na zbere a spracovaní údajov z najnižšej riadiacej jednotky, ktorou je právny subjekt - škola, priamo riadená organizácia rezortu, školské zariadenie za jednotlivé oblasti ekonomiky, ich následné spracovanie do agregovanej formy a tvorbu povinných výstupov, predpísaných vlastným rezortom, MF SR a mimoriadnych, požadovaných ostatnými rezortmi. Takto postavené riešenie znamená budovanie informačnej siete pre komunikáciu rezortu s organizáciami a inštitúciami v riadení rezortu s cieľom zabezpečenia celoplošnej informovanosti z monitorovanej problematiky.

Vecný obsah systému tvorí:

1. Monitoring skutočného stavu financovania školstva za jednotlivé oblasti ekonomiky

 • o všetkých druhoch finančných prostriedkov prideľovaných na vzdelávanie zo štátneho rozpočtu, ako aj mimorozpočtových zdrojov (podsystém rozpočet a rozpočtové výkazníctvo)
 • o skutočnom využívaní prostriedkov pridelených rozpočtom, ako aj z mimorozpočtových zdrojov (podsystém informačných sústav - účtovníctvo, účtovné výkazníctvo a rozbory hospodárenia)
 • o financovaní profesijnej vybavenosti rezortu (podsystém práce a mzdy)
 • o majetkovej vybavenosti rezortu školstva (podsystém evidencie hmotného a nehmotného investičného majetku-HIM a NIM, evidencia neinvestičného majetku ako materiálové a technické vybavenie, pasportizácia a pod.)
 • o financovaní ubytovacích, stravovacích a ostatných služieb v školstve.

Údaje získané v rámci monitoringu predstavujú informačné zabezpečenie systému.

2. Ekonomické analýzy a tvorba súboru ekonomických ukazovateľov, vytvárané spracovaním údajov z monitoringu a súborov výkonových ukazovateľov

 • automatizované spracovanie súboru ekonomických ukazovateľov v rezorte školstva (ekonomická ročenka)
 • ekonomické analýzy spracované z údajov o financovaní na výkonové jednotky ako sú škola, fakulta, odbor, študent, pracovník, trieda, žiak

Hierarchické využitie ISEF:

 • riadiaci pracovníci sekcie financovania MŠ SR
 • riadiaci pracovníci ostatných sekcií MŠ SR
 • mimorezortná sféra (MF SR, ŠÚ SR, MPSV a pod.)
 • nadrezortná sféra (NR SR, vláda SR, kancelária prezidenta)
 • pre medzinárodnú výmenu informácií (EU, OECDE, UNESCO)
 • školy a organizácie v riadení rezortu

Oddelenie informačného zabezpečenia
Oddelenie ekonomických analýz a spracovania ekonomických ukazovateľov