Ekonomika a financovanie školstva

Dostupné databázy

Spracovávané údaje a z nich vytvárané informácie sú poskytované len na základe písomného súhlasu a odporučenia MŠ SR a nie sú verejne dostupné. V ďalšej prezentácií je popísaný obsah výstupov, spracovávaných v odbore, pre orientáciu, prípadne pre predstavu ak by bol záujem o definovanie vlastných požiadaviek.

Informačný systém ekonomiky a financovania školstva pracuje s nasledovnými súbormi:

 • Oblasti finančného účtovníctva a rozpočtu:
  Súbor obsahuje všetky otvorené účty danej organizácie. Ak organizácia sledovala strediská, účty obsahujú sumarizované údaje v aktuálnom stave. Do spracovania sa berú len údaje z "ročných obratov".
 • Číselník organizácií vo fin. účtovníctve:
  Súbor obsahuje zoznam samostatných právnych organizácií. Slúži pri zohrávaní vstupných údajov z jednotlivých organizácií a pri tlači výstupov.
 • Číselník ekonomickej klasifikácie:
  Súbor obsahuje číselník položiek a podpoložiek t.j. ekonomickú klasifikáciu pre potreby textov do požadovaných výkazov a rozborov. Zároveň slúži na kontrolu pri zaraďovaní prípustných účtov do účtového rozvrhu.
 • Číselník odvetvovej klasifikácie:
  Súbor obsahuje číselník oddielov a paragrafov t.j. odvetvovú klasifikáciu pre potreby textov do požadovaných výkazov a rozborov. Zároveň slúži na kontrolu pri zaraďovaní prípustných účtov do účtového rozvrhu.
 • Investičný majetok (NIM,HIM,DHIM,OHIM):
  Súbor definuje základné údaje pre evidenciu IM a údaje z účtového rozvrhu (SU a AE oddiel a paragraf a ekonomickú klasifikáciu vrátané ich názvovo pre potreby textov do požadovaných výkazov a rozborov), i pre spracovanie v organizáciách rezortu.
 • Evidencia budov:
  Súbor definuje základné údaje pre evidenciu časti IM za triedu-budovy, ktoré môžu byť využité ako vstupy pri zavedení systému pasportizácie, pre spracovanie v organizáciách rezortu.
 • Evidencia pozemkov:
  Súbor definuje základné údaje pre evidenciu časti IM za triedu - pozemky, ktoré môžu byť využité ako vstupy pri zavedení systému pasportizácie.
 • Evidenciu neinvestičného majetku v používaní (drobný hmotný majetok - DHM a ostatný hmotný majetok - OHM):
  Súbor definuje základné údaje pre evidenciu neinvestičného majetku (bývalé DKP resp PPS v používaní, z ktorej možno zistiť materiálové vybavenie príslušnej organizácie, pre spracovanie v organizáciách rezortu.
 • Oblasť PaM: Ekonomické ukazovatele PAM:
  Súbor definuje základne údaje pre mzdovú a výkonovú inventúru organizácie a rezortu, vrátané finančného vyčíslenia výkonov podľa jednotlivých druhov platových zložiek, pre spracovanie v organizáciách rezortu.