Späť

Mládež a šport

 

 

Informačný systém o mládeži

Charakteristika


 
   
 

Informačný systém o mládeži v SR (súčasť rezortného IS) je vytváraný pre podporu operatívneho, strategického a koncepčného riadenia pracovníkov rezortu školstva a zabezpečenie informovanosti riadiacich pracovníkov štátnej správy spadajúcej do kompetencie MŠ SR. Má zabezpečiť monitoring súčasného stavu vo všetkých obsahových oblastiach práce a starostlivosti o deti a mládež, ktoré sú v kompetencii MŠ SR, ale aj ostatných oblastí, ktoré zabezpečujú ďalšie ústredné orgány štátnej správy. Jeho prierezový charakter predpokladá napojenie sa na IS ďalších rezortov, ktoré sa spolupodieľajú na tvorbe štátnej politiky v oblasti mládeže, ako i na mládežnícke subjekty, ICM, štátne i neštátne organizácie, inštitúcie, agentúry a pod.

Je určený:

  • riadiacim pracovníkom MŠ SR i všetkých hierarchických úrovní rezortu
  • sfére mimorezortnej (ostatné rezorty, s ktorými je potrebné pri realizovaní štátnej politiky v oblasti mládeže komunikovať )
  • sfére nadrezortnej (kancelária prezidenta, vláda SR, NR SR)
  • pre výmenu informácií cez medzinárodné informačné centrá mládežníckej komunity
  • informačným a poradenským centrám pre mládež, pracovníkom s mládežou, širokej verejnosti

Všetky spracovávané informácie o mládeži by mali byť prínosom nielen pre riadenie a rozhodovanie v oblasti mládeže, ale majú pomáhať mladým ľuďom pri hľadaní aktuálnych a potrebných informácií pre svoje rozhodovanie, orientáciu, výber povolania, hľadanie pracovného miesta, využívanie voľného času, pre rozvoj vzdelávacích a výchovných aktivít a pod.

Obsah IS o mládeži tvoria informácie, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie riadenia v tejto oblasti, informácie potrebné pre medzinárodné výmeny a porovnania, informácie pre mladých ľudí a rozvoj mladej generácie. Súčasťou obsahu budú informácie o: demografii mladých ľudí v SR i v regiónoch, výskum v oblasti mládeže o hodnotovej orientácii mládeže, o činnosti občianskych združení detí a mládeže, centrách voľného času, talentovanej mládeži, nezamestnanej mládeži, výchovných zariadeniach pre deti a mládež, domovoch mládeže, o špeciálnych zariadeniach pre deti a mládež, handicapovanej mládeži, negatívnych javoch a kriminalite detí a mládeže v SR.

IS o mládeži je systemom otvoreným, a preto sa budú informácie priebežne dopĺňať, spracovávať, ošetrovať a vyhodnocovať.

Súčasný obsah IS o mládeži je bližšie špecifikovaný v popise obsahu databáz.