Späť

Mládež a šport

 

Obsahové zameranie Informačného systému o telesnej kultúre

(ISTEK)

Interný materiál

Úloha budovať informačný systém o telesnej kultúre (ďalej len ISTEK) má dlhodobý charakter a zatiaž okrem výkazníctva v oblasti, ktoré je zamerané na údaje o športových školách, triedach, športových strediskách a ich vybavení, ktoré je riešené na Ústave informácií a prognóz školstva (ďalej len ÚIPŠ), neexistujú kompletné informácie o subjektoch, ktoré sa podiežajú na činnosti v oblasti telesnej kultúry. Čiastočne sa začala úloha riešiť v roku 1990, z nedostatku kapacít na ÚIPŠ bol riešením úlohy poverený Výskumný ústav telesnej kultúry pri FTVŠ (v roku 1992), ale systém vybudovaný nebol. Snaha o realizáciu ISTEK trvá od roku 1991, t.j. od prijatia Zákona č.198/1990 Zb. o telesnej kultúre. Konkrétna požiadavka na jeho vybudovanie vznikla po prijatí Programu transformácie telesnej kultúry v SR" vládou SR (uznesenie vlády SR č. 363 z 21.5.1996).

Oblasť telesnej kultúry sa nachádza v prebiehajúcom transformačnom procese, kde pri riadení chýbajú informácie (vo všetkých oblastiach TK). Prejavuje sa to aj v rôznorodosti a prierezovosti telovýchovného a športového hnutia, ako aj vysokým počtom občianskych združení. Pre MŠ SR z toho vyplýva zabezpečenie koordinácie, koncepcie a rozvoj oblasti na centrálnej, aj regionálnej úrovni.

MŠ SR v zmysle zákona č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/1996 Z.z o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní úlohu ústredného orgánu štátnej správy aj pre oblasť telesnej kultúry. V súčasnosti sa problematika zberu a spracovania informácií v oblasti športu a telesnej kultúry rieši separátne na úrovni štátnej správy a v množstve športových subjektov.

Súčasná situácia v oblasti telesnej kultúry je nevyhovujúca v rámci zabezpečenia informovanosti pracovníkov ústredného orgánu štátnej správy, pretože neexistujú aktuálne, komplexné a spožahlivé informácie. Nedostatok informácií zapríčiňuje ich získavanie rôznym administratívnym spôsobom, kedy riadiaci pracovníci v snahe dostať sa k hodnoverným informáciám vyžadujú vypĺňanie jednorázových dotazníkov s množstvom nekompletných a často i neodborne vyžadovaných údajov, ktoré nakoniec pre ich vežký rozsah nedokážu spracovať. Tento jav je potrebné odstrániť už aj vzhžadom na vysoké náklady a neefektívnosť takýchto zisťovaní", ktoré sú v rozpore so zákonom o štátnej štatistike, ale aj z dôvodu nekompetentnosti niektorých pracovísk zbierať informácie.

Informačný systém rezortu školstva je určený predovšetkým riadiacim pracovníkom MŠ SR, hierarchickým úrovniam v kompetencii MŠ SR, iným rezortom, sfére nadrezortnej (NR SR, vláde SR), občianskym združeniam, širokej školskej verejnosti aj vedeckej komunite.

Rezortný informačný systém (RIS) je budovaný pre MŠ SR v oblastiach regionálneho školstva, vysokého školstva a vedy na vysokých školách, mládež a telesná kultúra, s prepojením na ekonomické zabezpečenie všetkých týchto oblastí. Je riešený s vežmi širokým informačným spektrom ako systém dynamický, otvorený, založený na distribuovaných bázach údajov. Zabezpečuje základné údaje o sledovaných sociálnych a ekonomických javoch. Spracováva kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele ekonomického, odborného a štatistického charakteru. Z hodnotenia skutkového stavu pripravuje identifikátory kvality na zabezpečenie efektívnosti skúmaných javov a v konečnom dôsledku sa informácie využívajú na tvorbu výstupov prognostického charakteru.

Ciežom RIS je zabezpečiť komplexný monitoring všetkých oblastí, ktoré sú v kompetencii Ministerstva školstva a súčasne poskytovať informácie pre potreby štátneho informačného systému (ŠIS), resp. dodávať informácie aj pre ostatných záujemcov na úrovni riadenia štátu a participovať na všeobecnej informovanosti obyvateľstva SR.

V roku 1997 odbor telesnej kultúry MŠ SR požiadal ÚIPŠ o riešenie IS v oblasti TK a v decembri 1997 bola požiadavka na finančné a personálne zabezpečenie ISTEK prerokovaná v 21. GPM MŠ SR. Z rokovania pre MŠ SR vyplynula úloha zabezpečiť finančné prostriedky na budovanie systému (ktorý je dostatočne prierezový) a pre ÚIPŠ vypracovať analýzu súčasného stavu a plnenia úloh za rok 1997. V priebehu roku 1998 bola v spolupráci s odborom telesnej kultúry vypracovaná Koncepcia budovania informačného systému telesnej kultúry", ktorá bola schválená v GPM v septembri 1998. Predpokladom realizácie uvedenej koncepcie je vytvorenie adekvátnych podmienok legislatívneho, obsahového, technického, softwarového, finančného aj personálneho charakteru. Koncepcia je spracovaná v zmysle platných noriem v oblasti informatizácie a je v nej dodržaný postup normalizácie a štandardizácie informácií.

Základné pojmy

a/ Čo je telesná kultúra ?

Pod telesnou kultúrou rozumieme teda súčasť žudskej kultúry, v ktorej sa stretá tvorivé úsilie človeka o pohybovú dokonalosť, ladnosť, krásu, úsilie o dosiahnutie športových výkonov v podobe čo najlepšieho a čestného výsledku v hre, športovej súťaži, pri hromadnom cvičení, v tanci, s úsilím dosiahnuť dokonalý harmonický vývoj tela. Pod tento pojem sa teda zahŕňa objektívna telovýchovná a športová realita, telovýchovná a športová prax, telesné cvičenie, hranie, súťaženie, vedecké poznatky a skúseností z praxe, úroveň a miesto telovýchovnej a športovej praxe v každodennom živote občanov, úroveň propagácie a vzdelávania, prednášky, tlač, rozhlas, televízia, satelity, umelecké diela s telovýchovnou tematikou. Zaraďujú sa sem i všetky prostriedky, materiálne podmienky, organizácia a riadenie systému telesnej kultúry, telovýchovný proces, športové súťaže, vzdelávanie telovýchovných pedagógov, lekárov, vedeckých a organizačných pracovníkov a pod. Patria sem i výsledky dosiahnuté v telesnej výchove, športe a ich úroveň, ktoré vyúsťujú do spoločensko-kultúrneho života jednotlivca i skupín a odrážajú sa vo výchove a v spôsobe života širokých vrstiev občanov.

Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení i ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami. Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, uskutočňované v súťažiach a organizované na zásadách dobrovoľnosti. Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú tréneri, cvičitelia, inštruktori, rozhodcovia, jej súčasťou je aj príprava odborníkov na úseku telesnej kultúry, vedeckovýskumná činnosť, zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok potrebných pre rozvoj danej oblasti.

b/ Kto telesnú kultúru zabezpečuje

 1. telesnú kultúru organizujú a rozvíjajú:
 2. telesnú kultúru organizujú a rozvíjajú aj:

Ministerstvo školstva SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o telesnú kultúru, plní na úseku starostlivosti o telesnú kultúru najmä tieto úlohy:

 1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry (ďalej len TK),
 2. vykonáva funkciu koordinátora štátnej športovej politiky v horizontálnej i vertikálnej štruktúre,
 3. zodpovedá za vytváranie podmienok pre rozvoj telesnej výchovy a športu v SR,
 4. tvorí programové a koncepčné materiály, navrhuje legislatívne úpravy,
 5. koordinuje štátnu športovú politiku vo vzťahu k občianskym združeniam,
 6. zabezpečuje subvencovanie projektov v oblasti športu pre všetkých, športovo-talentovanú mládež, vrcholový šport i štátnu športovú reprezentáciu,
 7. vypracováva v súčinnosti so všetkými subjektami, ktoré organizujú a rozvíjajú TK koncepciu a program rozvoja TK a koordinuje jej uskutočňovanie,
 8. utvára právne, personálne, vedecko-výskumné, organizačné, ekonomické, zdravotné, materiálno-technické a informačné podmienky na rozvoj TK,
 9. podporuje telovýchovnú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,
 10. podporuje činnosť združení, právnických a fyzických osôb zaoberajúcich sa telovýchovnou, športovou a turistickou činnosťou,
 11. utvára podmienky na športovú reprezentáciu SR,
 12. podporuje myšlienku olympijského hnutia,
 13. určuje podmienky na prípravu a výkon špecializovaných činností v oblasti TK,
 14. podieža sa na usporadúvaní významných telovýchovných, športových, turistických a pohybovo-rekreačných podujatí,
 15. zabezpečuje povinnú a záujmovú telesnú výchovu na školách všetkých stupňov a druhov,
 16. zabezpečuje prípravu a ďalšie vzdelávanie vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov a koordinuje vedecko-výskumnú činnosť v oblasti TK,
 17. vytvára podmienky pre prípravu, výber talentov, výkonnostný vrcholový šport v rezorte,
 18. prerozdežuje a kontroluje využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v oblasti TK,
 19. podporuje organizovanie významných medzinárodných športových podujatí a iných významných športových podujatí na území SR,
 20. podporuje činnosť záchranných systémov pôsobiacich v oblasti TK,
 21. koordinuje plnenie antidopingového programu v SR,
 22. rozhoduje a vydáva potvrdenie o akreditácii právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré pôsobia v oblasti TK,
 23. podporuje budovanie informačného systému v oblasti TK,
 24. navrhuje kritéria pre prerozdežovanie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu TK.

Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vnútra SR vo svojej pôsobnosti zabezpečujú výkonnostný a vrcholový šport a starajú sa o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky.

Ministerstvo zdravotníctva SR organizačne zabezpečuje prostredníctvom svojich odborných telovýchovno-lekárskych zariadení preventívnu a liečebnú starostlivosť o registrovaných športovcov, osobitne aj športových reprezentantov SR, talentovanú mládež a podieža sa na antidopingových aktivitách.

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä zabezpečovaním potrieb a služieb v oblasti cestovného ruchu.

Krajské a okresné úrady na úseku starostlivosti o telesnú kultúru vo svojom územnom obvode riadia výkon uskutočňovaný okresnými a krajskými úradmi, rozpracovávajú koncepciu v tejto oblasti na svoje podmienky, podporujú organizovanie športových podujatí a športovú aktivitu zdravotne postihnutých. Zabezpečujú prevádzkovanie štátnych telovýchovných, turistických a športových zariadení, kontrolujú činnosť vzdelávacích zariadení, účelovosť vynakladania finančných prostriedkov a spoluprácu s občianskymi združeniami v tejto oblasti na svojej úrovni.

Ministerstvo školstva musí plniť koordinačnú funkciu:

c/ Čo je informačný systém v oblasti telesnej kultúry

Informačný systém telesnej kultúry je základným východiskom pre zabezpečovanie riadenia a rozhodovania v oblasti. Súčasný stav je charakterizovaný tendenciou presunúť čo najviac operácií zo systému rozhodovania, do systému informačného zabezpečenia. Nositežmi vzťahov medzi oboma systémami sú informácie, resp. výmena informácií. Základnou úlohou informačného systému telesnej kultúry bude sprostredkovať cestu informácií od miesta ich vzniku do miesta ich použitia, t.j. poskytnúť potrebné informácie užívatežom v žiadanom rozsahu, podrobnosti, lehotách a v požadovanej forme. Informačný systém telesnej kultúry by mal obsahovať dostatok potrebných a aktuálnych informácií pre zabezpečenie rozhodovania súvisiaceho s komplexným systémovým riešením otázok rozvoja a vytvárania podmienok telesnej kultúry detí, mládeže a dospelých. Jeho povinnosťou bude zabezpečovať informácie pre riadiacich pracovníkov MŠ SR na všetkých úrovniach riadenia v oblasti, dodávať informácie sfére nadrezortnej (vláde SR, NR SR), ostatným rezortom, jednotlivým užívatežom i poskytovať informácie pre medzinárodné porovnávania.

Obsah informácií je vymedzený problematikou telesnej kultúry, preto budovaný systém bude informácie nielen účelovo zbierať, spracovávať, ale predovšetkým využívať pre rozvoj danej oblasti (reagovať na vývoj v spoločnosti, odhadovať smer vývoja, podmieniť vznik a rozvoj vedných oblastí, pripravovať kvalifikovaných odborníkov pre celú oblasť). Pripravovaný informačný systém musí podávať nielen statický prehľad o minulých javoch, ale slúžiť dynamicky, ako podklad k rozhodovaniu pri riadení danej oblasti. Riešenie systému v súčasnosti umožňuje najmä nástup novej výpočtovej techniky, vytvorenie informačnej siete s diažkovými prenosmi údajov, automatizované spracovanie základných údajov, interaktívny režim práce umožňujúci využívať pripravené centrálne databázy, atď..

Ciež budovania informačného systému telesnej kultúry

Pri transformačných procesoch zohrávajú významnú úlohu informácie. Sú obrazom stavu a podmienok transformujúcich sa objektov, či systémov. Priamym podkladom pre zmeny, ktoré sa v spoločnosti uskutočňujú, sú analýzy súčasného stavu a podmienok fungovania transformujúcich sa systémov. Informácie, ktoré sú k dispozícii pre riadenie v školstve, sú obsahom rezortného informačného systému (RIS), ktorý produkuje zásadné štatistické a ekonomické informácie, slúžiace ako informačná podpora pre riadiaci aparát štátnej správy v školstve, no spĺňa i požiadavky ostatných rôznorodých používatežov. Tvorba informačného systému je finančne náročná, kde sa ciežavedome vynakladané finančné prostriedky vracajú formou správnych rozhodnutí vychádzajúcich z dokonalej informovanosti štátu i rezortu, o stave a vývoji v jednotlivých oblastiach.

Hlavnou úlohou informačnej činnosti v oblasti telesnej kultúry je získavať a sprístupňovať najnovšie poznatky z tejto oblasti i jej hraničných disciplín (psychológia, pedagogika, medicína,..), prehlbovať jednotný systém vedecko-metodických informácií a zvyšovať odbornú úroveň odovzdávaných informácií za účelom kvalifikovaného riadenia a rozvoja oblasti.

Úlohou ISTEK bude odstrániť množstvo separátnych riešení v rôznych subjektoch a zabezpečovať informácie pre všetky participujúce subjekty, vládne orgány, medzinárodné porovnávania, výmeny a pod.

Ciežom informačného systému bude zber, aktualizácia, spracovanie, vyhodnotenie a sprístupnenie potrebných údajov z oblasti telesnej kultúry, tvorba údajov, ukazovatežov, štatistických a iných informácií.

Pripravovaný informačný systém po dobudovaní bude mať dostatok informácii, potrebných pre rozhodovacie procesy, riadenie pracovníkov na všetkých hierarchických úrovniach štátnej správy (vlastný rezort, iné rezorty spolupodiežajúce sa na činnosti v tejto oblasti, pre občianske združenia pracujúce v oblasti TV a športu), ktoré sa využijú pre medzinárodné porovnávania, prípravu analýz i rozborov, aj prípravu koncepčných rozvojových projektov.

Ciežom Rezortného informačného systému (ďalej RIS) je zabezpečenie komplexného monitoringu všetkých oblastí, ktoré sú v kompetencii Ministerstva školstva, príprava informácií z oblastí regionálneho školstva, vysokého školstva a vedy na vysokých školách, mládeže, telesnej kultúry a ekonomiky rezortu. Súčasne musí RIS poskytovať informácie pre potreby štátneho informačného systému (ŠIS), dodávať informácie aj pre ostatných záujemcov na úrovni riadenia štátu a participovať na všeobecnej informovanosti obyvateľstva SR.

Pripravovaný informačný systém o telesnej kultúre bude súčasťou RIS a jeho poslaním je okrem užívatežov na vrcholovom riadení, na všetkých stupňoch riadenia a koordinácie vo veciach športovej aj mládežníckej problematiky zabezpečiť aj informovanosť verejnosti i vedeckej komunity.

Organizačné členenie IS telesnej kultúry

Informačný systém telesnej kultúry predstavuje vežký rozsah informácií, preto jeho funkčnosť musí byť zabezpečovaná všetkými pracoviskami rezortu školstva, nižšími hierarchickými jednotkami, telovýchovnými organizáciami a združeniami v oblasti. Ich úloha však bude rozdielna, niektoré organizácie budú informácie vytvárať ako vykazovacie jednotky, iné organizácie budú spracovávať údaje, ďalšie využívať informácie pre svoju riadiacu prácu (rozvoj telesnej kultúry). Inú skupinu budú tvoriť subjekty, ktoré na jednej strane sa stanú dodávatežmi informácií, ale aj užívatežmi, resp. subjekty, ktorých hlavnou úlohou bude zabezpečenie metodiky a koordinácia činnosti v oblasti.

Z tohto pohžadu je možné hovoriť o nasledovných subjektoch:

 1. Školy, školské zariadenia, školské strediská - vykazujúce jednotky,
 2. ÚIPŠ (resp. ŠVS) - riešitežské, metodické a spracovatežské pracovisko,
 3. OÚ a KÚ, odbory školstva a kultúry - riadiace, ale aj vykazujúce pracoviská,
 4. ŠÚ SR, vláda SR, NR SR, (MO SR, MV SR, MH SR, MZ SR) - užívatežské organizácie,
 5. MŠ SR (sekcia TK a mládeže)-metodické, užívatežské pracovisko s riadiacou právomocou,
 6. Slovenské združenie telesnej kultúry (SZTK) so svojimi subjektami (aj krajské útvary):
 7. Združenie technických a športových činností so svojimi zväzmi (aj krajské útvary)
 8. Slovenský olympijský výbor (vrátane Olympijských klubov)
 9. Slovenská asociácia športu na školách
 10. Slovenská asociácia univerzitného športu
 11. Iné, čiastočne vykazovacie, ale aj užívatežské organizácie.

Subjekty informačného systému o telesnej kultúre možno rozdeliť do niekožkých skupín. Z pohžadu MŠ SR, odboru telesnej kultúry medzi najdôležitejšie patria:

a/ Ministerstvo školstva SR

b/ participujúce rezorty

c/ občianske združenia

d/ ďalšie subjekty

Všetky organizačné jednotky školstva a telesnej kultúry budú vykazujúcimi jednotkami a niektoré z nich i organizáciami využívajúcimi informácie pre riadenie. Vykazujúcimi jednotkami budú aj občianske združenia pracujúce, športové zväzy, kluby v oblasti po definovaní informácií sledovaných na svojej úrovni (napĺňať obsahové údaje), ktoré budú vstupovať do pripravovaného systému.

Tento rozsah a obsah vymedzí vecný gestor systému, t.j. MŠ SR, sekcia telesnej kultúry a mládeže (uvedené subjekty budú využívať informácie, ktoré potrebujú pre zabezpečenie činnosti na svojej úrovni, ale aj dodávať informácie). Povinnosťou organizácií bude evidovať také údaje vo svojej základnej databáze, ktoré potrebujú pre svoje vlastné riadiace účely na svojej úrovni, ale súčasne musia zabezpečiť i také informácie, ktoré sú požadované na ďalšom stupni riadenia. Pôjde o informácie špecificky telovýchovného charakteru, ale tiež informácie zabezpečujúce rôzne hospodárske aktivity, ktoré musí každá organizačná jednotka vykazovať smerom k riadiacemu stupňu, ktorý jej poskytuje finančné prostriedky na zabezpečenie požadovaných činností. Právom organizácie je využívať informácie, ktoré sa spracovávajú na vyššej úrovni a predstavujú určité kvantitatívne i kvalitatívne prehľady a porovnania vzhžadom na podobné organizačné jednotky (informácie využitežné pre riadenie, rozvoj a smer vývoja daných oblastí). Definovanie jednotlivých požiadaviek, rozloženie jednotlivých subjektov na vykazujúce, užívatežské, kombinované a v akom rozsahu a druhu poskytovať informácie do centrálnej databázy bude vypracované v spolupráci s MŠ SR, sekciou telesnej kultúry a mládeže (okruh práv a povinností spravodajských jednotiek). Táto časť bude dopracovaná a vymedzená v informačných tokoch v "Technickom projekte ISTEK .

Systém informácií ako bolo zdôraznené je potrebný pre kvalifikované rozhodovacie procesy, prípravu koncepčných a rozvojových projektov, rozbory a analýzy z problematiky TK a športu. RIS je budovaný ako modulárny systém na báze vysokej integrity svojich jednotlivých vetiev. Obsahuje informácie z vecných problémových oblastí v súlade s kompetenciami rezortu, spracovávaných ministerstvom, ako najvyšším orgánom štátnej správy. Delenie zodpovedá oblastiam riadených odbornými úsekmi. ISTEK bude začlenený do RIS ako ďalší modul s využitím niektorých programových produktov pre základný zber informácií z už vyprojektovaných modulov.

Informačné moduly sú:

 1. IS o MŠ, ZŠ, SŠ a školských zariadeniach,
 2. IS o VŠ a zahraničných stykoch,
 3. IS o ekonomických činnostiach,
 4. IS o mládeži,
 5. príprava ISTEK.

Štruktúra ISTEK:

Štátna správa

Spoločenská (spolková) sféra

Komunálna sféra (samosprávne orgány)

Obsah informačného systému telesnej kultúry

Informačný systém telesnej kultúry musí obsahovať informácie pre zabezpečenie riadenia výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru reprezentovanú MŠ SR, ale aj zúčastnené subjekty (vo vertikálnej i horizontálnej rovine), vrátane zahraničných centier a informácie nevyhnutné pre výkon štátnej správy v oblasti. Čo sa týka obsahového delenia pôjde o:

Toto delenie špecifikuje len druh informácií, čo sa týka sledovaných objektov a javov, pôjde o informácie:

Konkrétna obsahová náplň predstavuje nasledovný okruh informácií:

Z rozsahu informácií vidieť, že obsahový zámer je vežmi široký, čo si bude vyžadovať etapizáciu riešenia úloh z hžadiska obsahových, ale aj časových možností, najmä z hžadiska reálnej prípravy informačného zabezpečenia (údajových vstupov vybraných problematík).

Z tohto pohžadu pôjde o informácie z oblasti:

 1. výchovno-vzdelávacieho procesu:
 2. o materiálno-technickom vybavení:
 3. o aktivitách v oblasti telesnej kultúry:
 4. o ekonomickom zabezpečení:

Každú oblasť bude potrebné rozpracovať z hžadiska zabezpečovania informácií, kde MŠ SR zadefinuje požiadavky (spôsob, rozsah, subjekty) a vypracuje smernicu s platnosťou pre všetky zainteresované organizácie, ktorá bude definovať postup, t.j. určenie práv a povinnosti pri tvorbe a využívaní informácií v tejto oblasti.

ÚIPŠ v zmysle svojho štatútu zabezpečuje tvorbu informačného systému rezortu koncepčne, metodicky, obsahovo, odporúča software i technické vybavenie. Má tiež vo svojich povinnostiach koordinovať práce jednotlivých pracovísk rezortu školstva, ktoré sa podiežajú na tvorbe IS rezortu, na zabezpečovaní údajov pre databázu IS, na spracovaní dát (sú jej užívatežmi). Tieto podmienky pre tvorbu ISTEK je potrebné dopracovať v zmysle vykonávacích predpisov v oblasti telesnej kultúry a zabezpečiť tak spoluprácu príslušných pracovísk patriacich do koordinačnej právomoci vrcholového štátneho orgánu, t.j. MŠ SR. V súčasnej dobe sa tvoria zásady budovania informačného systému vo forme katalógového nástroja pre budovanie Jednotnej údajovej základne (JÚZ), pomocou ktorého je špecifikovaná informačná povinnosť organizácií školstva, mládeže a športu. Katalógy dávajú prehľad o tom, čo sa nachádza v údajovej základni IS rezortu, zabezpečujú platnosť právnych predpisov v rezorte, zjednocujú číselníky, definujú obsah prvkov, ale i obsah štandardných databáz, ktoré organizácie napĺňajú potrebnými údajmi. Súčasne tento nástroj slúži na využívanie naplnených databáz, kde generátor vstupov umožní užívatežovi spracovať si požadované informácie (žubovoľné i neštandardné).

Obsah informácií v katalógoch bude nasledovný:

V oblasti telesnej kultúry bude potrebné dopracovať tie obsahové okruhy, ktoré sú nad rámec školskej problematiky, ale súvisia so sledovanou oblasťou (spolupráca MŠ SR a ÚIPŠ).