Mládež a šport

Kam počas letných prázdnin 2007

Trinásty rok za sebou sa stretávame na stránkach našej publikácie vydávanej ako prehľad aktivít, podujatí a táborov organizovaných počas letných prázdnin, ako aj prehľad zariadení, ktoré poskytujú informácie, poradenstvo a služby pre deti a mládež, ale aj pre ich rodičov a pedagógov počas leta.

Preventívne centrá, t.j. pedagogicko - psychologické poradne a centrá výchovnej a psychologickej prevencie uvádzajú okrem aktivít pre deti aj hodiny kedy poskytujú špecifickú sociálnu, psychologickú a liečebno - výchovnú starostlivosť deťom a mládeži ohrozeným sociálno - patologickými javmi aj počas dvojmesačných prázdnin, kedy sa budú venovať mladým.

Veríme, že publikácia, ktorú zozbieralo, zostavilo a vydalo oddelenie ISOM, Ústavu informácii a prognóz školstva ako každoročne, pomôže rodičom, pedagógom, mladým ako aj širokej verejnosti nájsť si počas leta svoje miesto a stráviť voľné chvíle plnohodnotne a v prípade núdze vedieť na koho a kedy sa obrátiť o radu a pomoc.

Kam počas letných prázdnin 2007: