Regionálne školstvo SR 2. 4. 2020

Hlavná stránka
Táto aplikácia slúži na tvorbu výpisov škôl/ŠZ a zriaďovateľov škôl z databázy regionálneho školstva podľa zadaných kritérií.


Stručný popis
Po výbere požadovaného typu výpisu z ponuky z horného menu (Školy/ŠZ | Zriaďovatelia | Nadriadené/podriadené) a kritérií je možné zobraziť obsah databázy zo dňa, ktorý je uvedený nižšie. Okrem prípadu kliknutia na tlačítko "Vytvoriť kompletný zoznam zriaďovateľov", kedy sa neberú do úvahy žiadne kritériá, aplikácia pri vytváraní výpisu berie do úvahy aj kritériá pre školy/ŠZ aj kritériá pre zriaďovateľov, prípadne kritériá pre podriadené zložky. Nerobí však žiadne kontroly, či sú výberové kritériá zmysluplné. Ak napr. používateľ zadá pri školách druh vlastníctva štátne a pri zriaďovateľovi právnu formu akciová spoločnosť, tak aplikácia vytvorí prázdny zoznam. Jediné upozornenie na chybu aplikácia vypíše v prípade zadania neexistujúceho KODSKO, EDUID školy alebo IČO zriaďovateľa. V kritériách pre školy/ŠZ sa pole "Zoznam pre druh školy" týka len toho, čo bude zobrazené v rozbaľovacom zozname poľa "Druh školy". Ak je v prípade kritériíí zriaďovateľa vyplnené pole "IČO", tak sa neberú do úvahy polia "Právna forma" a "Územie" zriaďovateľa (aplikácia ich nastaví na hodnotu "nerozhoduje"). Je rozdiel medzi obsahom polí "Územie" pre školy/ŠZ a pre zriaďovateľov: rozdiel je v tom, že pre zriaďovateľov je v ňom na konci pridaná položka "iné". Táto položka je určená pre zriaďovateľov so sídlom v zahraničí.
Medzi kritériami, ktoré možno zadať pri škole/ŠZ je aj obec, kde má škola/ŠZ mať sídlo. Zoznam obcí sa naplní až po vybraní nejakej položky poľa Územie, inej ako "nerozhoduje". Zoznam obcí bude obsahovať iba obce patriace do vybraného územia, pričom v ňom budú všetky obce bez ohľadu na to, či v nich má sídlo nejaká škola/ŠZ. V prípade zmeny územia sa zoznam obcí aktualizuje pre nové územie a výber obce sa nastaví na položku "nerozhoduje". Aby bolo jednoznačne určené, o ktorú obec ide, v prípade obcí s rovnakými názvami sa v zozname obcí pridáva za ich názov aj meno okresu kam patria.
Ak sa v kritériách vyplní pole pre KODSKO alebo EDUID, tak sa žiadne iné polia okrem elok. pracovísk pri vyhľadávaní neberú do úvahy.
V prípade veľkého výsledného zoznamu trvá načítavanie stránky s výsledkom dlho!!!

Aktualizácia aplikácie v júni 2016:
Aktualizácia programu pre prácu s registrom z RISu.Pomôcka pre tých, čo vedia len názov obce a nevedia kraj alebo okres, kde leží: Obce

Posledná aktualizácia aplikácie: 26.06.2016.
Aktualizácia databázy: 12.01.2018.