Regionálne školstvo

Charakteristika

Podľa štatútu ÚIPŠ odbor je výskumným, koncepčným a analytickým pracoviskom v oblasti analýz stavu a vývoja, financovania, prognóz a rozvoja materských, základných a stredných škôl, z tejto oblasti spracováva návrhy, koncepčné materiály, analýzy a prognózy rozvoja školstva. Je gestorom rezortného informačného systému dát v oblasti regionálneho školstva, prevádzkuje jeho centrálne bázy, z ktorých spracováva a poskytuje informácie vládnym orgánom, ostatným ústredným inštitúciám a štátnej správe, masmédiám a ďalším záujemcom.

Slovenské školstvo na križovatke tisícročí - vývoj v rokoch 1989 - 1999 (publikácia)

Informatika v škole č. 29/2005 - (formát MS Word [13,2 MB])

Informatika v škole č. 30/2005 - (formát PDF [494 kB]) [ISSN 1336 7323]

Informatika v škole č. 31/2006 - (formát PDF [866 kB]) [ISSN 1335-616X]

Informatika v škole č.32/2007 - (formát PDF [370 kB]) [ISSN 1335-616X]


Ospravedlnenie

V elektronickom časopise Informatika v škole č. 30/2005 v článku Zobrazovanie čísel v pevnej rádovej čiarke sme neúmyselne uverejnili pozmenený text. Ospravedlňujeme sa autorom i čitateľom a uverejňujeme jeho správnu verziu.

Redakcia


Zobrazovanie čísiel v pevnej rádovej čiarke - (formát PDF [435 kB]) [ISSN 1336 7323]

 
Oddelenie IS regionálneho školstva


 
 
Poslaním oddelenia je vytvoriť informačné centrum rezortu školstva, ktorého povinnosťou je zabezpečovať informácie z hľadiska jeho riadenia a zároveň poskytovať aj informačné služby ďalším potenciálnym užívateľom, ako sú základné, stredné školy a ostatné školské organizácie.

Zabezpečuje:
 • skúma a rieši problematiku tvorby základných a systémových programových prostriedkov pre realizáciu IS
 • metodicko-koordinačnú činnosť tvorby IS regionálneho školstva a prevádzku centrálnych databáz
 • školiacu a rekvalifikačnú činnosť v oblasti informatiky a využívanie výpočtovej techniky pracovníkmi rezortu
 • spolupracuje na riešení úloh s ostatnými oddeleniami, a to zabezpečovaním automatizácie riešenia a spracovania informácií
 • tvorbu výstupných zostáv z databáz pre potreby nadriadených orgánov
 • koordináciu tvorby jednotlivých programových produktov na zabezpečenie zberu údajov v spolupráci so ŠVS, KÚ, OÚ
 • zber a aktualizáciu základných údajov v regionálnom školstve
 • vykonáva prieskum informačných potrieb.
Obsahová náplň sa spracováva v aplikačných programových prostriedkoch, ktoré sa distribuujú do informačnej siete rezortu školstva. Informácie, ktoré sú k dispozícii pre riadenie v školstve sú obsahom rezortného informačného systému (RIS), ktorý produkuje štatistické informácie a podklady na tvorbu údajov do štátneho informačného systému (ŠIS).

  
Oddelenie analýz a prognóz regionálneho školstva


 
 
Oddelenie sa vo svojej činnosti orientuje na globálne a strategické problémy vzostupného rozvoja regionálneho školstva SR v podmienkach aktuálneho stavu a perspektívneho vývoja celej spoločnosti, jej integračných snáh v rámci Európy i sveta. V kontakte s hlavnými školskopolitickými, výchovnými a didaktickými modernizačnými prúdmi vo svete i u nás iniciatívne spracúva a predkladá MŠ SR, regionálnym orgánom štátnej správy, orgánom samosprávy i jednotlivým školám analýzy, podnety, návrhy a projekty zvyšovania úrovne regionálneho školstva.
 • spracúva kvantitatívne a kvalitatívne analýzy vývoja materských, základných a stredných škôl
 • spracúva kvantitatívne prognózy vývoja materských, základných, stredných a vysokých škôl
 • sleduje a analyzuje rozvoj spoločnosti z hľadiska činiteľov vplývajúcich na optimálne funkcie a výkonnosť školy, výchovy a vzdelávania
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií školstva a školských reforiem
 • z hľadiska tvorby prognóz skúma relevantné dimenzie školstva a na tomto základe predkladá návrhy zmien a inovácií
 • skúma, zovšeobecňuje a podnecuje špičkové inovačné trendy v oblasti výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách
 • skúma tendencie vývoja regionálneho školstva v SR i vo svete z hľadiska ciest a možností jeho vzostupného rozvoja
 • zhromažďuje a spracúva informácie o výchove a vzdelávaní národnostných menšín v materských, základných a stredných školách
 • spracúva návrhy koncepčných riešení financovania regionálneho školstva z rozpočtových a iných zdrojov v záujme zefektívnenia výkonnosti regionálneho školstva
 • navrhuje spôsoby prevádzkovania vzdelávacích a služobných zariadení v multizdrojovom systéme financovania školstva, vrátane spolupráce vzdelávacích inštitúcií, s inštitúciami trhu práce
 • participuje na príprave návrhov zákonov a podzákonných noriem
 • vypracúva podklady, analýzy, stanoviská, expertízy, posudky podľa požiadaviek MŠ SR.