Regionálne školstvo

Publikačná činnosť

Adresár gymnázií a stredných odborných škôl v Slovenskej republike v školskom roku 2000/2001. Zost. J. Rašková. Bratislava : ÚIPŠ, 2000, 99 s. ISBN 80-7098-250-0.

Adresár gymnázií a stredných odborných škôl v Slovenskej republike v školskom roku 2001/2002. Zost. B. Magyarová. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 107 s.

Adresár materských škôl v Slovenskej republike v školskom roku 2000/2001. Zost. J. Rašková. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 257 s. ISBN 80-7098-255-1.

Adresár SOU, učilíšť, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe v Slovenskej republike v školskom roku 2000/2001. Zost. J. Rašková. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 69 s. ISBN 80-7098-249-7.

Adresár SOU, učilíšť, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe v Slovenskej republike v školskom roku 2001/2002. Zost. J. Rašková. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 70 s.

Adresár špeciálnych škôl v Slovenskej republike v školskom roku 2000/2001. Zost. J. Rašková. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 61 s. ISBN 80-7098-251-9.

Adresár špeciálnych škôl v Slovenskej republike v školskom roku 2001/2002. Zost. J. Rašková. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 62 s.

Adresár základných škôl v Slovenskej republike v školskom roku 2001/2002. Zost. B. Magyarová. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 227 s.

Adresár základných škôl v Slovenskej republike v školskom roku 2000/2001. Zost. J. Rašková. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 208 s. ISBN 80-7098-247-0.

Adresár základných umeleckých škôl v Slovenskej republike v školskom roku 2000/2001. Zost. J. Rašková. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 29 s. ISBN 80-7098-248-9.

Adresár základných umeleckých škôl v Slovenskej republike v školskom roku 2001/2002. Zost. J. Rašková. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 30 s.

Adresár základných umeleckých škôl v Slovenskej republike v školskom roku 2004/2005. Zost. J. Rašková. Bratislava : ÚIPŠ, 2005. 29 s.

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 97 s.

BEŇO, M.: Školská politika SR a premeny školstva na konci 20. storočia. Problémy školstva. In: Slovenské školstvo na križovatke tisícročí. Vývoj v rokoch 1989 - 1999. Bratislava : ÚIPŠ, 2000, s.14-19; s. 107-114. ISBN 80-7098-242-X.

BEŇO, M., ŠIMČÁKOVÁ, ź a kol.: Učitelia materských, základných a stredných škôl v procese transformácie. Správa z výskumu. Štatistiku spracoval J. Herich. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 193 s.

BEŇO, M.: Učitelia v procese transformácie. In: Pedagogické spektrum. ISSN 1335-5589, 2000, roč. 9, č. 7/8, s. 3-30.

BEŇO, M.: Z výskumu vlasteneckej a štátoobčianskej výchovy na stredných školách. In: Slovenský učitež. Príloha Technológie vzdelávania, 2000, č. 8, s. 10-15. ISSN 0139-5769.

Učitežom - humanistom. In.: Učitežom - humanistom. Zostavil a úvodnú štúdiu napísal doc. PhDr. Matej Beňo, CSc. Bratislava : Spoločnosť Prometheus vo Vydavatežstve IRIS, 2001, s. 11-37. ISBN 80-89018-30-0.

BEŇO, M.: Aký ste typ učiteža. Z výsledkov výskumu základných okruhov života a práce učitežov. Učitežské noviny. 2001, roč. 51, č. 13, s. 9. ISSN 0139-5769.

BEŇO, M.: Vlastenecká a štátoobčianska výchova v základných školách. 1. časť. In: Pedagogické spektrum, roč. 10, 2001, č. 5/6, s. 21-48; 2. časť. In: Pedagogické spektrum, 2001, roč. 10, č. 7/8, s. 29-56. ISSN 1335-5589.

BEŇO, M.: Učitež v procese transformácie spoločnosti. In.: BEŇO, M. a kol.: Učitež v procese transformácie spoločnosti. Bratislava : ÚIPŠ, 2001, ss. 5-7; 78-325. ISBN 80-7098-305-1.

BEŇO, M.: Názory učitežov na ďalšie vzdelávanie. In.: Pedagogická konferencia V. Význam pedagogickej praxe v profesijnom raste učitežov. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta Nitra, Nitra : 2001, s. 118-122.

BEŇO, M.: Učitež v procese premien školstva na Slovensku. In: Medzinárodná vedecká konferencia. Pedagogická konferencia VI. premeny slovenského školstva na prahu nového milénia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : PF UKF, 2001. s. 25-39. ISBN 80-8050-470-9.

BEŇO, M.: Demokracia v regionálnom školstve. Skúsenosti učitežov z reformy verejnej správy - výsledky z prieskumu. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 20 s.

Učitežom - humanistom. In: Učitežom - humanistom. Zostavil a úvodnú štúdiu napísal doc. PhDr. Matej Beňo, CSc. Bratislava : Spoločnosť Prometheus vo Vydavatežstve Eko-konzult, 2. vydanie, 2003. s. 13-40. ISBN 80-89044-75-1.

BEŇO, M.: Skúsenosti učitežov z reformy verejnej správy. Výsledky z prieskumu. In: Pedagogické spektrum. ISSN 1335-5589, 2003, roč. 12, č. 3/4, s. 33-45.

BEŇO, M.: Aktuálne výchovné problémy a výsledky práce školy. Zost. M. Beňo a ź. Šimčáková. In: Regionálne školstvo v Slovenskej republike: analyticko-prognostické štúdie. Zost. M. Beňo a ź. Šimčáková. Bratislava : ÚIPŠ,  2004, s. 6-69. ISBN 80-7098-388-4.

BEŇO, M.: Alternatíva bez alternatívy. Zošity humanistov. Príloha k číslu 45, september 2004. Bratislava : Vydavatežstvo Rastislav Škoda, 2004, s. 3-17.

BEŇO, M.: Nealternatívna alternatíva. In: Učitežské noviny, roč. 54, 2004, č. 32, s. 4. ISSN 0139-579.

BEŇO, M.: Výchova k rodičovstvu a problémy súčasnej školy. In: Zborník prednášok seminára so zahraničnou účasťou na tému: Reprodukčné zdravie občianskej rodiny po vstupe Slovenska do Európskej únie. Bratislava : Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov a Únia žien Slovenska, 2004. 92 s. (autorská časť na s. 67-84).

BEŇO, M.: Aktuálne výchovné problémy a výsledky práce školy. Bratislava : ÚIPŠ, 2004. 56 s.

Beňo, M., Šimčáková, ź.: Rodičia o súčasnej škole. Správa z výskumu. Štatistiku spracoval J. Herich. Bratislava : ÚIPŠ 2005. 145 s.

BEŇO, M.: Kvalita výchovy ako hlavný problém súčasnej školy. In. PROMETHEUS. Spravodaj Spoločnosti Prometheus. roč. 15, 2005, č. 5, s. 7-10.

BEŇO, M. (rec.): GROTT, T., KLARENBEEK, E.: Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché. (Mastering the art of living and bicoming a citizen of the world. It isn’t something that just happens.). Metodická príručka a námety pre humanistickú výchovu. Bratislava : Vydavatežstvo Rastislav Škoda, 2004. In: Naša škola, roč. 8, 2004/2005, č. 9, s. 46-47.

BEŇO, M. (rec.): Čierna kniha kapitalizmu. Praha : Orego, 2005. 560 s. In: Prometheus, roč. 1, č. 6, s. 35.

Cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia v Slovenskej republike v školskom roku 2005/2006. Zost. A. Kvassay. Bratislava : ÚIPŠ, 2005. 135 s. ISBN 80-7098-423-6.

Gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2000/2001. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 264 s.

Gymnáziá, stredné odborné školy, združené stredné školy a konzervatóriá v SR podža študijných odborov v školskom roku 2001/2002. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 310 s.

Gymnáziá, stredné odborné školy, združené stredné školy a konzervatóriá v SR podža študijných odborov v školskom roku 2002/2003. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 321 s.

Gymnáziá, stredné odborné školy, združené stredné školy a konzervatóriá v SR podža študijných odborov v školskom roku 2003/2004. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 328 s.

Gymnáziá, stredné odborné školy, združené stredné školy a konzervatóriá v SR podža študijných odborov v školskom roku 2004/2005. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2004. 353 s.

Gymnáziá, stredné odborné školy, združené stredné školy a konzervatóriá v Slovenskej republike podža študijných odborov v školskom roku 2005/2006. Zost. B. Magyarová. Bratislava: ÚIPŠ, 2005. 417 s.

HERICH, J.: Kvantitatívna prognóza vývoja materských a základných škôl do roku 2015. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 25 s.

HERICH, J.: Kvantitatívna prognóza vývoja stredných škôl do roku 2015. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 20 s.

HERICH, J.: Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi (1. a 2. časť). Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 53 s.

HERICH, J.: Prognóza vývoja materských, základných a stredných škôl do roku 2015. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 34 s.

HERICH, J.: Učitelia v regionálnom školstve - kvantitatívny vývoj v rokoch 1990 až 2000. In BEŇO, M. a kol.: Učitež v procese transformácie spoločnosti. Bratislava : ÚIPŠ, 2001, s. 98-105. ISBN 80-7098-305-1.

HERICH, J.: Uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 22 s.

HERICH, J.: Kvantitatívna prognóza vývoja neštátnych škôl do roku 2015. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 27 s.

HERICH, J.: Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 23 s.

HERICH, J.: Kvantitatívna prognóza vývoja regionálneho školstva (do roku 2025). Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 41 s.

HERICH, J.: Demografické trendy a kultúrne rozdiely. In: Získavanie, rozvoj a udržiavanie efektívnosti učitežov. (Národná podkladová správa za SR pre OECD). Bratislava : ÚIPŠ, 2003, s. 15-19.

HERICH, J.: Proporcionalita a prognóza vývoja ukazovatežov regionálneho školstva. 1. časť In: Učitežské noviny, roč. 53, 2003, č. 3, s. 5; 2. časť. In: Učitežské noviny, 2003, roč. 53, č. 4, s. 4. ISSN 0139-5769.

HERICH, J.: Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi (jún 2002 až máj 2003). Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 27 s.

HERICH, J.: Uplatnenie absolventov stredných škôl. In: Verejná správa, 2003, roč. 58, č. 24, s. 12-13. ISSN 1335-7883.

HERICH, J.: Uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce. In: Učitežské noviny. ISSN 0139-5769, 2004, roč. 54, č. 1-2, s. 5.

HERICH, J.: Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi vrátane absolventov špeciálnych škôl (sezóna 2003/2004). Bratislava : ÚIPŠ, 2004, 45 s.

HERICH, J.: Prognóza vývoja základných, stredných a vysokých škôl do roku 2025. Bratislava : ÚIPŠ, 2004. 44 s.

HERICH, J.: Prognóza vývoja počtu žiakov v regionálnom školstve do roku 2025. In: Regionálne školstvo v Slovenskej republike: analyticko-prognostické štúdie. Zostav. M. Beňo a ź. Šimčáková. Bratislava : ÚIPŠ,  2004, s. 174-212. ISSN 0139-579.

HERICH, J.: Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi vrátane špeciálnych stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl v praxi (sezóna 2004/2005). Bratislava : ÚIPŠ, 2005. 49 s.

HERICH, J.: Prognóza vývoja materských, základných a stredných škôl (vrátane špeciálnych) do roku 2025. Bratislava : ÚIPŠ, 2005. 37 s.

HERICH, J.: Kvantitatívny vývoj neštátnych škôl na Slovensku. Bratislava : ÚIPŠ, 2005. 18 s.

Sieť stredných škôl v školskom roku 2003/2004 (prehžad G, SOŠ, SOU,ZSŠ, U a SPV) s priznanými študijnými a učebnými odbormi. Zost. A. Kvassay. Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 360 s.

LIPSKÁ, M.: Analýza vývoja siete základných škôl v Slovenskej republike: 1991 - 1999 (Podklady k racionalizácii siete základných škôl). Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 385 s.

LIPSKÁ, M.: Medziokresné porovnanie vývoja vybraných ukazovatežov o materských školách v Slovenskej republike v rokoch 1991 - 2000. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 222 s.

LIPSKÁ, M.: Kvantitatívny vývoj stredných odborných učilíšť a učilíšť v Slovenskej republike v rokoch 1989 - 1999. In: STRAKA, P.: Aktuálne problémy financovania učňovského školstva a návrh ich riešenia v rámci odborného vzdelávania. Výskumná štúdia. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. Príloha 1, 23 s.

LIPSKÁ, M.: Vývoj počtu obyvatežov v stredoškolskom veku v Slovenskej republike v rokoch 1989 - 1999 s výhžadom do roku 2015. In: STRAKA, P.: Aktuálne problémy financovania učňovského školstva a návrh ich riešenia v rámci odborného vzdelávania. Výskumná štúdia. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. Príloha 2, 7 s.

LIPSKÁ, M.: Vzdelanostná štruktúra a vzdelanostná úroveň obyvatežstva. In: Slovenské školstvo na križovatke tisícročí. Vývoj v rokoch 1989 - 1999. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. s. 13-14. ISBN 80-7098-242-X.

LIPSKÁ, M.: Analýza vývoja základných škôl v SR vo vzťahu k demografickému vývoju. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 426 s.

LIPSKÁ, M.: Regionálny vývoj materských, základných a stredných škôl v Slovenskej republike: Základné štatistické údaje o základných školách 1991 - 2000. Bratislava : ÚIPŠ, 2001.

LIPSKÁ, M.: Analýza vývoja siete základných škôl v SR v období rokov 1998 - 2001. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 48 s.

LIPSKÁ, M.: Medziokresné porovnanie zaškolenia detí v MŠ a špeciálnych MŠ v Slovenskej republike podža veku detí, vrátane posledného roka pred povinnou školskou dochádzkou za roky 2001 - 2002 (predbežné výsledky). Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 110 s.

LIPSKÁ, M.: Školský systém v SR. In: Získavanie, rozvoj a udržiavanie efektívnosti učitežov. Národná podkladová správa za SR pre OECD. Bratislava : ÚIPŠ, 2003, ss. 25-27, 29-30.

Lipská, M.: Medziokresné porovnanie zaškolenia detí v materských školách a v špeciálnych materských školách v SR podža veku detí, vrátane posledného roka pred povinnou školskou dochádzkou za roky 2001-  2003. Bratislava : ÚIPŠ, 2004. 87 s.

Lipská, M.: Kvantitatívny vývoj materských, základných a stredných škôl v SR v rokoch 1996 -  2003. In: Regionálne školstvo v Slovenskej republike: analyticko-prognostické štúdie. Zost. M. Beňo a ź. Šimčáková. Bratislava : ÚIPŠ,  2004, s. 312-268. ISSN 0139-579.

Lipská, M.: Vývoj zaškolenia detí v predškolských zariadeniach SR: Analýza. Bratislava : ÚIPŠ, 2005. 96 s.

RAŠKOVÁ, J., KVASSAY, A.: Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov a odbornosť vyučovania v regionálnom školstve. Správa. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 150 s.

RAŠKOVÁ, J.: Školské kluby detí v Slovenskej republike v školskom roku 2002/2003. Správa. Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 35 s.

RAŠKOVÁ, J.: Školské kluby detí v školskom roku 2002/2003 – výsledky štatistického zisťovania. In: Regionálne školstvo v Slovenskej republike: analyticko-prognostické štúdie. Zost. M. Beňo a ź. Šimčáková. Bratislava : ÚIPŠ,  2004, s. 269-313. ISSN 0139-579.

STRAKA, P. a kol.: Multizdrojové financovanie stredných odborných učilíšť. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 142 s. ISBN 80-7098-222-5.

STRAKA, P.: Aktuálne problémy financovania učňovského školstva a návrh ich riešenia v rámci odborného vzdelávania. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 111 s.

STRAKA, P.: Zo seminára o financovaní odborného vzdelávania a prípravy v SOU. Závery, návrhy, odporúčania. In: Učitežské noviny, 2000, roč. 50, č. 10, s. 3. ISSN 0139-5769.

STRAKA, P: Viaczdrojové financovanie stredných škôl. In: Technológia vzdelávania, 2000, č. 4, s. 6-12. ISSN 1335-003X.

STRAKA, P: Viaczdrojové financovanie vysokých škôl. In: ACADEMIA, 2000, roč. 11, č. 4, s. 25-33. ISSN 1335-5864.

Straka, P.: Prognóza ekonomického zabezpečenia školstva. In: Slovenské školstvo na križovatke tisícročí. Vývoj v rokoch 1989 - 1999. Bratislava : UIPŠ, 2000. s. 118-123. ISBN 80-7098-242-X.

STRAKA, P.: Neziskové organizácie v školstve. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 43 s.

STRAKA, P: Školy ako neziskové organizácie. 1. časť. In: Učitežské noviny, roč. 51, 2001, č. 20, ss. 1, 3-4; 2. časť. In: Učitežské noviny, 2001, roč. 51, č. 21, s. 4. ISSN 0139-5769.

STRAKA, P.: Viaczdrojové financovanie regionálneho školstva. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 200 s. ISBN 80-7098-304-3.

STRAKA, P.: Doplnkové zdroje financovania regionálneho školstva. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 72 s.

STRAKA, P.: Návrh zásad obsahovej náplne zákon o financovaní súkromných škôl, predškolských a školských zariadení z verejných rozpočtov. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 53 s.

STRAKA, P: Prvá verzia návrhu zásad obsahovej náplne zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 37 s.

STRAKA, P: Návrh zásad zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 41 s.

STRAKA, P.: Zdroje a toky financovania v povinnom vzdelávaní na základe medzinárodného porovnania. Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 86 s.

STRAKA, P.: Návrh zásad zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. In: Učitežské noviny, 2003, roč. 53, č. 24, s. 5-6. ISSN 0139-5769.

Straka, P.: Finančné zdroje na vzdelávanie. Financovanie štátnych škôl. Cirkevné a súkromné školy. In: Získavanie, rozvoj a udržiavanie efektívnosti učitežov. (Národná podkladová správa za SR pre OECD). Bratislava : UIPŠ, 2003, s. 21-22, s. 33-34, s. 36-37.

Straka, P.: Možnosti a podmienky uplatňovania trhových princípov v regionálnom školstve. Bratislava : ÚIPŠ, 2004. 76 s.

Straka, P.: Možnosti a podmienky uplatňovania trhových princípov v regionálnom školstve. 1. časť. In: Učitežské noviny, roč. 54, 2004, č. 35, s. 4; 2 časť. In: Učitežské noviny, roč. 54, 2004, č. 36, s. 3 ISSN 0139-579.

Straka, P.: Možnosti a podmienky finančnej autonómie územných samosprávnych orgánov a škôl. Bratislava : ÚIPŠ, 2004. 72 s.

STRAKA, P.: Možnosti a podmienky aplikácie princípov slobodného trhu v regionálnom školstve. In: Regionálne školstvo v Slovenskej republike: analyticko-prognostické štúdie. Zost. M. Beňo a ź. Šimčáková. Bratislava : ÚIPŠ,  2004, s. 136-173. ISBN 80-7098-388-4.

Straka, P.: Doplnkové financovanie škôl so zastúpením žiakov z nevýhodného sociálneho alebo kultúrneho prostredia. Bratislava : UIPŠ, 2005, 63 s.

Straka, P.: Možnosti a podmienky financovania regionálnych škôl z neverejných zdrojov. Bratislava : ÚIPŠ, 2005, 73 s.

Straka, P.: S právomocou rastie aj zodpovednosť. Autonómia územnej samosprávy vo vzťahu k financovaniu regionálneho školstva. In: Verejná správa, 2006, č. 4, s. 20-21. ISSN 1335-7883.

Stredné odborné učilištia a učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2000/2001. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 498 s.

Stredné odborné učilištia, združené stredné školy a učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2001/2002. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 501 s.

Stredné odborné učilištia, združené stredné školy a učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2002/2003. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 500 s.

Stredné odborné učilištia, združené stredné školy a učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2003/2004. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 508 s.

Stredné odborné učilištia, združené stredné školy a učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2004/2005. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2004. 551 s.

Stredné odborné učilištia, združené stredné školy a učilištia v Slovenskej republike podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2005/2006. Zost. B. Magyarová. Bratislava: ÚIPŠ, 2005. 538 s.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Termín "kurikulum" vo svetovej a našej pedagogike. In: Pedagogická revue, 2000, roč. 52, č. 1, s. 43-51. ISSN 135-1982.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Trendy rozvoja základného vzdelávania. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 33 s.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Učitelia podvádzali... In: Pedagogické spektrum, roč. 9, 2000, č. 7/8, s. 85-86. ISSN 1335-5589.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Základné vzdelávanie - povinná školská dochádzka alebo celoživotné vzdelávanie? In: Pedagogické spektrum, 2000, roč. 9, č. 9/10, s. 9-23. ISSN 1335-5589.

ŠIMČÁKOVÁ, ź., KONČOKOVÁ, E.: Škola dokorán - pokus o inováciu výchovy a vzdelávania. 1. časť. In: Pedagogická revue, roč. 52, 2000, č. 5, s. 414-426; 2. časť. In: Pedagogická revue, roč. 53, 2001, č. 1, s. 17-33. ISSN 1335-1982.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Vzdelávanie pre všetkých. In: Slovenský učitež. Príloha Technológie vzdelávania, roč. 8, 2000, č. 2, s. 12-15. ISSN 0139-5769.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Gramotnosť dospelých. In: Slovenský učitež. Príloha Technológie vzdelávania, roč. 8, 2000, č. 3, ss. 6, 8-15; č. 4, s. 8-10. ISSN 0139-5769.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Pedagogický experiment ako prostriedok vzostupného vývoja školstva. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Pedagogická konferencia VI. Premeny slovenského školstva na prahu nového milénia. Nitra : PF UKF, 2001. s. 164-172. ISBN 80-8050-470-9.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Smery a trendy vývoja základnej školy v Európe a vo svete a jej možné a potrebné korekcie. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 46 s.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Samostatné myslenie je luxusom... In: Učitežské noviny, roč. 51, 2001, č. 34, s. 4. ISSN 0139-5769.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Regionálna konferencia štátov Európy a Severnej Ameriky o Vzdelávaní pre všetkých. In: Pedagogická revue, 2001, roč. 53, č. 3, s. 283-287. ISSN 1335-1982.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Svetové fórum vzdelávania. In: Pedagogická revue, roč. 53, 2001, č. 4, s. 388-391. ISSN 1335-1982.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Vznik Národného fóra vzdelávania pre všetkých v Slovenskej republike. In: Pedagogické spektrum, 2002, roč. 11, č. 7/8, s. 75-78. ISSN 1335-5589.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Poznámky k termínu "kurikulum". In: Švec, Š. a kol.: Jazyk vied o výchove Bratislava : Gerlach Print a FF UK, 2002, s. 55-63. ISBN 80-968564-9-9.

Šimčáková, ź.: Predstavy učitežov o rozvoji nášho školstva a postavení učiteža v škole a v spoločnosti. Bratislava : ÚIPŠ, 2004. 110 s.

ŠIMČÁKOVÁ, ź.: Predstavy učitežov o rozvoji nášho školstva a postavení učiteža v škole a v spoločnosti. In: Regionálne školstvo v Slovenskej republike: analyticko-prognostické štúdie. Zost. M. Beňo a ź. Šimčáková. Bratislava : ÚIPŠ,  2004, s. 70-135. ISBN 80-7098-388-4.

Šimčáková, ź., Beňo, M.: Získavanie učitežov, ich rozvoj a udržiavanie efektívnosti ich práce. In: Pedagogická revue, roč. 57, 2005, č.5, s. 497-509. ISSN 1335-1982.

Šimčáková, ź.: Predstavy učiteliek materských škôl o rozvoji nášho školstva. In: Predškolská výchova, roč. 59, január-február 2004/05, s.14-18. ISSN0032-7220.

Šimčáková, ź.: Predstavy učitežov základných škôl o ich postavení a rozvoji nášho školstva. In: Naša škola, roč. 8, 2004/05, č. 5, s.12-16. ISSN 1335-2733.

Šimčáková, ź.: Predstavy učitežov o rozvoji nášho školstva a postavení učiteža v škole a v spoločnosti. In: Pedagogické rozhžady, roč. 14, 2005, č. 3, s. 18-27. ISSN 1335-0404.

Šimčáková, ź., Beňo, M.: Hodnotenie súčasnej materskej školy rodičmi. In: Predškolská výchova. roč. 59, január-február 2005/06, s.13-19. ISSN0032-7220.

Špeciálne stredné školy, praktické školy a odborné učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2001/2002. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2001. 23 s.

Špeciálne stredné školy a odborné učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2000/2001. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2000. 20 s.

Špeciálne stredné školy, praktické školy a odborné učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2002/2003. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2002. 25 s.

Špeciálne stredné školy, praktické školy a odborné učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2003/2004. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 27 s.

Špeciálne stredné školy, praktické školy a odborné učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2004/2005. Zost. B. Djubek. Bratislava : ÚIPŠ, 2004.

Špeciálne stredné školy, praktické školy a odborné učilištia v SR podža študijných a učebných odborov v školskom roku 2005/2006. Zost. B. Magyarová. Bratislava: ÚIPŠ, 2005. 34 s.

Získavanie, rozvoj a udržiavanie efektívnosti učitežov (Národná podkladová správa za SR pre OECD). Bratislava : ÚIPŠ, 2003. 92 s.