späť

Regionálne školstvo

Register škôl a školských zariadení v Slovenskej republike

Register predstavuje súbor údajov v štandardizovanej databázovej štruktúre, ktorá tvorí kostru informačného systému regionálneho školstva. Register obsahuje základné identifikačné údaje o školách a školských zariadeniach, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.
Gestorom Registra je Ústav informácií a prognóz školstva ako informačné centrum rezortu školstva. Zodpovedá za organizačno - metodické zabezpečenie tvorby, aktualizácie a využívania údajov Registra na celoslovenskej úrovni. Za správnosť údajov v Registri zodpovedajú príslušné obvodné úrady, odbory školstva.


Aktualizované: 12.1.2018

Zvoľte kritériá pre výber škôl / školských zariadení:
Prázdna hodnota v hociktorom nasledujúcom poli znamená, že dané kritérium sa neuplatňuje (tj. do výpisu sa vyberú všetky záznamy spĺňajúce ostatné kritériá). V poli "Elok. pracoviská" to znamená, že výpis bude obsahovať aj školy/šz aj elokované pracoviská.

Druh školy : 

Elok. pracoviská :

Územie : 

Zriaďovateľ : 

Vyučovací jazyk : 

Prevádzková činnosť : 

Zoznam škôl/školských zariadení bude obsahovať skrátený alebo úplný názov, adresu a môže obsahovať ďalšie dve voliteľné položky:

Skrátený názov Voliteľné položky:

Úplný názov