Adresy webových stránok

vysoké školy podľa typu a dátumu vzniku
zWv711, tlač 13.09.2007 str. 1 z 1

Adresa
Názov školy Dátum vzniku
Verejné:
www.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave 27.06.1919
www.stuba.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave 25.06.1937
www.euba.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave 01.10.1940
www.uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 01.01.1946
www.tuzvo.sk
Technická univerzita vo Zvolene 25.04.1946
www.vsvu.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 01.01.1949
www.vsmu.sk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 09.06.1949
www.uvm.sk
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 16.12.1949
www.tuke.sk
Technická univerzita v Košiciach 08.07.1952
www.uniza.sk
Žilinská univerzita v Žiline 01.10.1953
www.upjs.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 01.01.1959
www.truni.sk
Trnavská univerzita v Trnave 01.07.1992
www.umb.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 27.02.1992
www.ukf.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12.12.1992
www.unipo.sk
Prešovská univerzita v Prešove 01.01.1997
www.aku.sk
Akadémia umení v Banskej Bystrici 07.01.1997
www.tnuni.sk
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 01.07.1997
www.ucm.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 27.07.1997
www.ku.sk
Katolická univerzita v Ružomberku 01.07.2000
www.selyeuni.sk
Univerzita J. Selyeho v Komárne 01.01.2004
Štátne:
www.aoslm.sk
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika 01.01.1973
www.akademiapz.sk
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 01.10.1992
www.szu.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 01.09.2002
Súkromné:
www.vsm.sk
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 01.12.1999
www.vssvalzbety.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 24.09.2003
www.vsemvs.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 10.04.2004
www.uninova.sk
Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave 14.07.2004
www.vssladkovicovo.
Vysoká škola v Sládkovičove 30.05.2005
www.ismpo.sk
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 24.08.2005
www.sevs.sk
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 30.11.2005
www.dti.sk
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 01.03.2006
www.bisla.sk
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave 01.07.2006
www.vsbm.sk
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 07.07.2006
Spolu : 33 škôl 13. september 2007 , 11:18:39 hod

z toho :

verejné
: 20 Školy sú striedené vzostupne podľa typu školy a dátumu vzniku (IČŠ)

štátne
: 3 Adrese predchádza konštanta: http://

súkromné
: 10