Múzeum pedagogiky a školstva

Charakteristika

Vzniklo v r. 1970 a je organizačnou súčasťou Ústavu informácií a prognóz školstva. Ako ústredné múzeum rezortu školstva SR s celoslovenskou pôsobnosťou je špecializované na oblasť dejín školstva a pedagogiky.

Jeho poslanie je zhromažďovať, spracovávať a ochraňovať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo. Člení sa na dve oddelenia: oddelenie tvorby zbierok a oddelenie dokumentácie zbierok. Toto poslanie realizuje prostredníctvom troch hlavných okruhov činností:

 • zbierkotvornej: V rámci zbierkotvornej činnosti plánovite a systematicky získava múzejné zbierkové predmety dokumentujúce najvýznamnejšie úseky dejín slovenského školstva, dejín škôl, najvýznamnejšie pedagogické a učiteľské osobnosti a všetky udalosti viažuce sa na život škôl v dávnej i nedávnej minulosti. Získané dokumenty odborne spracováva.
 • kultúrno-výchovnej: Získané zbierkové predmety využíva v kultúrno-výchovnej činnosti, najmä pri realizácii výstav, expozícií a ďalších odborných podujatí, pričom by táto činnosť mala vyústiť vo vytvorení ústrednej expozície Pamätníka slovenského školstva a pedagogiky.
 • výskumnej: V nadväzujúcej výskumnej činnosti z múzejného hľadiska odborne spracováva zbierkové predmety a usiluje sa prispieť k poznaniu našich školských tradícií.

Pri múzeu bola zriadená historická knižnica. V knižnici je v súčasnosti cca 11 tisíc zväzkov, prevažuje literatúra pedagogická, učebnice, pamätnice škôl, encyklopedické diela z obdobia od 16. storočia po súčasnosť. Knižnica poskytuje možnosť prezenčného štúdia.

Múzeum prezentuje výsledky svojej činnosti formou:

 • Stála expozícia Dejín špeciálneho školstva na Slovensku v Levoči: Stála expozícia špeciálneho školstva zahŕňa dejiny špeciálnej pedagogiky na Slovensku od najstarších čias po dnešok. Bola otvorená v novembri 1990. Vo vstupnej časti expozície je štatistický prehľad vývoja špeciálneho školstva na Slovensku od roku 1914 po rok 1989, sú tu nainštalované aj učebné pomôcky pre nevidiacich. Expozícia pokračuje ďalej historickou časťou venovanou školám, zariadeniam a významným osobnostiam špeciálneho školstva.
  Otváracie hodiny: pondelok - piatok, od 8,00 - do 16,00 hod.
 • Výstavy: V r. 1997 prebehli výstavy:
  • "Elementárne školstvo od Márie Terézie po 1. ČSR", máj 1997 v Levoči
  • "Medzinárodná výstava tyflografických pomôcok spojená s tvorivou dielňou pre ZŠI nevidiacich v Levoči", máj 1997 v Levoči
  • "Výsledky prác žiakov SPŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi", jún-október 1997 v Levoči
  • "Bratislavské Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy - včera a dnes", október- november 1997 v budove Pedagogickej fakulty v Bratislave