späť

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Charakteristika

Vzniklo v roku 1990 vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych zariadení Slovenskej republiky s cieľom poukazovať na základné problémy zdravotne postihnutej mládeže a občanov, na ich výchovu a vzdelávanie, celkové postavenie a primeranú inteligenciu v spoločnosti.

Poslanie múzea

Základným poslaním Múzea špeciálneho školstva v Levoči je sprístupňovať širokej verejnosti špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu dejiny špeciálneho školstva na Slovensku. Zároveň spracovávať oblasť špeciálneho školstva a pedagogiky, aktuálnymi formami prezentovať poznatky odbornej verejnosti a záujemcom o problematiku špeciálneho školstva a špeciálnej pedagogiky.

Činnosť múzea

MŠŠ realizuje svoje základné poslanie:
  • kultúrno - výchovnou činnosťou: Súčasťou kultúrno - spoločenského pôsobenia sú: Stála expozícia Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku, príležitostné tematické výstavy. Expozičná časť je obohatená o kino a videoprojekciu s dokumentárnymi záznamami rôznych druhov zdravotného postihnutia a zo života žiakov špeciálnych škôl SR. Táto kategória zbierkového fondu je orientovaná preventívno výchovne, okrem iného aj s protidrogovými námetmi. Pre skvalitnenie sa v priestoroch MŠŠ organizujú odborné semináre, prednášky, konferencie s problematikou výchovy a zdravotnej starostlivosti o postihnutých ľudí, rôzne tvorivé dielne. Prispievajú ku propagácií problémov zdravotnej prevencie a upozorňujú na potrebu dôkladnej odbornej prípravy zdravotne postihnutých jedincov, na závažnosť problematiky súvisiacej s ich spoločenským uplatnením.
  • metodickou a koordinačnou činnosťou: Múzeum poskytuje metodickú, konzultačnú pomoc špeciálnym školám, školským inštitúciam a jednotlivcom pri riešení odborných problémov z danej špecializácie a vytvára priestor na podujatia spojené so spoločenským životom zdravotne postihnutých osôb. Spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s múzeami, spoločensko kultúrnymi inštitúciami a organizáciami v meskej aglomerácii, podľa potreby regionálne v národnom i celoštátnom priereze.
  • zbierkotvornou činnosťou: MŠŠ plánovite a systematicky získava, eviduje, spracúva, kategorizuje a selektívne sprístupňuje hmotné a iné dokumenty ako pramene vedeckého poznania dokumentujúce vývoj špeciálneho školstva SR.

Pri múzeu bola zriadená historická špeciálno pedagogická knižnica. Spomedzi 1316 registrovaných knižničných jednotiek výrazne dominujú svojou historickou, tyflogickou a múzejnou hodnotou pozostalosti Zemanovej a Gaňovej knižnice.

Výstavy:

V roku 1998 sa uskutočnili výstavy:
  • Rodinné erby / 6. február - 20. apríl 1998 /
  • Anna Franková - história a dnešok / 12. máj - 12. jún 1998 /
  • Design 98 / 23. jún - 30. august 1998 /
  • 40. výročie založenia Materskej školy pre nevidiacich v Levoči / 16. september - 12. október 1998 /
  • Klenoty Slovenska na ceste návratov / 13. október - 18. november /
  • Ilustrácia detskej rozprávkovej knihy / 1. december - 30. december 1998 /

Pracovisko:

Nám. Majstra Pavla 28
054 01 Levoča
tel. 053/ 512863

Kontaktné údaje:

Meno, priezvisko: Mgr. Oľga Tinajová
Názov povolania: poverená vedením - múzejná kurátorka
Tel.: 053/ 4512863
Fax: 053/ 4512863
E-mail: mss.levoca@levonet.sk
Meno, priezvisko: Valéria Frankovičová
Názov povolania: sam. odb. pracovníčka - múzejná kurátorka