späť

Štatistiky, služby a štandardizácia

Iné číselníky

Názov Popis Súbor vo formáte DBF Súbor vo formáte EXCEL97
VSFAKU Číselník uvádza zoznam vysokých škôl, fakúlt a ich kód. Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne a zároveň sú súčasťou vedecko-výskumnej a vývojovej základne Slovenskej republiky. Pojem "Vysoké školy" v tejto klasifikácii zahŕňa tiež "univerzity" a "akadémie". Klasifikácia vysokých škôl zohľadňuje členenie podľa ich zamerania. VSFAKU.DBF VSFAKU.XLS
ICEZEMEK Identifikácia krajiny (územia) je vyjadrená číselným kódom a názvom krajiny (územia). Pod pojmom krajina sa rozumie teritórium, ktoré má vládnu suverenitu (štát), alebo je riadená určitou vládou a zbavená vládnej suverenity (kolónia, protektorát). Okrem toho sú sem zaradené i teritória, ktoré majú zvláštne štatúty. Číselník krajín upravuje norma ISO 3166. ICEZEMEK.DBF ICEZEMEK.XLS