Štatistiky, služby a štandardizácia

Charakteristika oddelenia

     Oddelenie štatistiky a služieb (OŠaS) zabezpečuje zber, kontrolu, spracovanie a poskytovanie štatistických informácií (triedy, žiaci, učitelia a ďalšie) za všetky štátne, súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia (od materských až po vysoké školy) v Slovenskej republike podľa požiadaviek svojho zriaďovateľa Ministerstva školstva SR. Okrem toho štvrťročne spracováva ekonomické údaje o výdavkoch a zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v rezorte školstva.

     V súčasnosti sa prvotné údaje vykazujú na štatistických formulároch schválených Štatistickým úradom SR a publikovaných v Zbierke zákonov. Poverení zamestnanci Krajských školských úradov, výkazy skompletizujú, skontrolujú pravdivosť a nahrávanie údajov pomocou aplikačných programov do databáz. OŠaS vytvára z týchto regionálnych databáz celoslovenskú databázu a spracováva štandardné výstupy pre MŠ SR a ŠÚ SR. Pri spracovávaní a poskytovaní informácií sa riadime Zákonom č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Štatistické informácie

Program Register pre Krajské školské úrady

Štatistické výkazy

Číselníky ku spracovaniu štatistických údajov