späť

Štatistiky, služby a štandardizácia

Poskytovanie vybraných informácií o školách a školských zariadeniach - služby

Oddelenie štatistiky a služieb (OŠaS) spracováva štatistické informácie za všetky školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky. V súčasnosti sú na OŠaS k dispozícii údaje z 39 štatistických výkazov, ktoré obsahujú približne 8000 rôznych ukazovateľov resp. ich rôzne členenie až na úroveň jednotlivých škôl.

Základnými štandardnými výstupmi štatistického spracovania sú sumárne a analytické tlačové zostavy, tlač publikácií (Ročenka školstva, Siete a Prehľady škôl). Okrem štandardných výstupov vytvára OŠaS z celoslovenských databáz aj neštandardné výstupy (výber jednotlivých ukazovateľov, rôzne členenia podľa územia, druhu školy, vyučovacieho jazyka školy, zriaďovateľa a pod.) podľa požiadaviek jednotlivých odberateľov.

Hlavným odberateľom informácií je MŠ SR a Štatistický úrad SR, ďalej rezortné ministerstvá, Národný úrad práce, rôzne organizácie zaoberajúce sa výchovou a vzdelávaním. Údaje sú poskytované tiež medzinárodným organizáciám (OECD, UNESCO, EUROSTAT), ktoré používajú údaje na medzinárodné porovnania a vydávajú ich vo svojich publikáciách: EDUCATION AT A GLANCE (OECD), EDUCATION ACROSS EUROPE (EUROSTAT) a iné.

Informácie poskytujeme aj fyzickým a právnickým osobám na základe písomnej objednávky. V objednávke je potrebné presne špecifikovať požiadavku (konkrétne ukazovatele, typ zariadení, členenie). Ďalej účel, na ktorý bude informácia slúžiť, meno, telefón, e-mail.

Ústav informácií a prognóz školstva, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
Bližšie informácie: Oddelenie štatistiky a služieb tel.: 02/654 20 802
e-mail:cabalova@uips.sk, ferencicova@uips.sk