späť

Štatistiky, služby a štandardizácia

Prehľady škôl (publikácie)

Publikácie obsahujú vybrané štatistické informácie o jednotlivých školách a školských zariadeniach za príslušný školský rok.

Jednotlivé publikácie sa poskytujú podľa rozdeľovníka [XLS formát (50 kB)]. Zaradenie do rozdeľovníka schvaľuje na základe písomnej žiadosti riaditeľ ÚIPŠ podľa možností ústavu. Zvyšné publikácie (približne 20 ks z každej publikácie) je možné získať na základe písomnej objednávky do vyčerpania celého nákladu osobne na:

Ústave informácií a prognóz školstva, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
Bližšie informácie: Oddelenie štatistiky a služieb tel.: 02/654 20 802
e-mail: jana.cabalova@uips.sk

 

Zoznamy škôl a školských zariadení
s uvedenými počtami žiakov denného štúdia, klientov, ubytovaných

Súbory obsahujú:

Súbory sa aktualizujú vždy po ukončení štatistického zisťovania (približne 1 až 2 mesiace od termínu, ku ktorému sa údaje zisťujú).

Súbory za zariadenia školského stravovania a vysokoškolské jedálne je možné si vyžiadať mailom. Stravovanie detí a mládeže sa spracováva k 31. 12.

Všetky súbory je možné si vyžiadať aj vo formáte DBF (DBaseIII+, diakritika LatinII - 852).

Druh školy, školského zariadeniaTermín zisťovaniaÚdaje v súbore sú za školský rok resp. rok
Materské školy30. 9.2007/2008
Špeciálne materské školy15. 9.2007/2008
Základné školy15. 9.2007/2008
Špeciálne základné školy15. 9.2007/2008
Gymnáziá15. 9.2007/2008
Stredné odborné školy15. 9.2007/2008
Združené stredné školy15. 9.2007/2008
Stredné odborné učilištia a učilištia30. 9.2007/2008
Špeciálne stredné školy15. 9.2007/2008
Vysoké školy31. 10.2007/2008
Základné umelecké školy15. 10.2007/2008
Špeciálnopedagogické poradne a detské integračné centrá15. 9. - údaje sa zisťujú za predchádzajúci školský rok2006/2007
Zariadenia výchovnej prevencie a náhradnej výchovy31. 10.2007/2008
Zariadenia pre voľný čas a záujmovú činnosť1. 11.2007/2008
Štátne jazykové a jazykové školy30. 11.2007/2008
Domovy mládeže stredných škôl31. 10.2007/2008
Internáty vysokých škôl31. 12.2007
Strediská praktického vyučovania a odbornej praxe30. 9.2007/2008
Školy v prírode31. 12.2007