spä»

©tatistiky, sluľby a ątandardizácia

Formuláre, metodické pokyny, programové vybavenie, harmonogram spracovania, kontakty

Prehµad výkazov schválených ©tatistickou radou dňa 6.11. 2007 v rámci Programu ątátnych ątatistických zis»ovaní na roky 2006 aľ 2008.

KONTAKT - meno, telefón, e-mail zamestnanca zodpovedného za spracovanie výkazu

TERMÍNY - prvý údaj - dátum ątatistického zis»ovania, ku ktorému ąkola, zariadenie výkaz vyplní
 druhý údaj - dátum doručenia vyplneného výkazu na Krajský ąkolský úrad

METODICKÉ POKYNY - súbor typu WORD s pokynmi na vyplnenie prísluąného výkazu pre spravodajské jednotky a spracovateµov ątatistických výkazov. Názov súboru SMERxx.DOC (xx = číslo výkazu).
Vąeobecné smernice (SMEVSEOB.DOC) určujú základné zásady vypĺňania výkazov, identifikačnej časti výkazov vrátane číselníkov a zoznam výkazov a zariadení, ktoré sú povinné ich vyplni». Sú určené pre vąetky ąkoly a ąkolské zariadenia (okrem vysokých ąkôl, V© internátov a jedální).
Aktualizácia smerníc na rok 2008/2009 - júl 2008.

FORMULÁR - súbor typu EXCEL s tlačivom prísluąného výkazu. Vo formulári sa vypĺňajú biele polia. Zelené polia sú neprístupné a zabezpečujú napočítanie prísluąných poloľiek vo výkaze. Názov súboru SVxx_x.XLS, URxx-x.XLS, IKTxx-x.XLS. Aktualizácia formulárov na rok 2008/2009 - apríl 2008. Aktualizácia formulárov ątvr»ročných hospodárskych výkazov ©kol (M© SR) 1-04, ©kol (M© SR) 2-04 na rok 2008 - marec 2008.

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE - spakovaný program (názov Vxx.ZIP, resp. súbory pod označením Program) pre spracovateµov (predovąetkým K©Ú). Výkazy, pri ktorých programové vybavenie nie je k dispozícii, sa spracovávajú automatizovane priamo na ÚIP© Bratislava. Aktualizácia programového vybavenia na rok 2008/2009 - august 2008.

UPOZORNENIE: výkazy ©kol (M© SR) 4a-01, ©kol (M© SR) 4b-01, ©kol (M© SR) 6-01, ©kol (M© SR) 7-01, ©kol (M© SR) 7b-01, ©kol (M© SR) 8-01, ©kol (M© SR) 25-01 sa od roku 2008/2009 ruąia. Nahrádza ich jeden spoločný výkaz ©kol (M© SR) 2-01 o strednej ąkole.

Zoznam výkazov
Hospodárske výkazy ©kolské výkazy
©kol (M© SR) 1-04 Ikt (M© SR) 1-01 ©kol (M© SR) 11a-01 ©kol (M© SR) 24a-01
©kol (M© SR) 2-04 ©kol (M© SR) 1-01 ©kol (M© SR) 12-01 ©kol (M© SR) 26-01
  ©kol (M© SR) 2-01 ©kol (M© SR) 12a-01 ©kol (M© SR) 26a-01
  ©kol (M© SR) 3-01 ©kol (M© SR) 14-01 ©kol (M© SR) 27-01
  ©kol (M© SR) 3a-01 ©kol (M© SR) 15-01 ©kol (M© SR) 29-01
  ©kol (M© SR) 3b-01 ©kol (M© SR) 16-01 ©kol (M© SR) 30-01
  ©kol (M© SR) 4-01 ©kol (M© SR) 17-01 ©kol (M© SR) 30a-01
  ©kol (M© SR) 5-01 ©kol (M© SR) 18-01 ©kol (M© SR) 31-01
  ©kol (M© SR) 7a-01 ©kol (M© SR) 19-01 ©kol (M© SR) 40-01
  ©kol (M© SR) 9-01 ©kol (M© SR) 20-01 Úr (M© SR) 1-01
  ©kol (M© SR) 10-01 ©kol (M© SR) 21-01  
  ©kol (M© SR) 11-01 ©kol (M© SR) 24-01  


Hospodárske výkazy
©kol (M© SR) 1 - 04©tvr»ročný výkaz o práci v ąkolstve
Mzdové prostriedky a zamestnanci regionálneho ąkolstva (ąkôl a ąkolských zariadení) - vąetci zriaďovatelia.
Eva Hladíková
tel.: 02/ 692 95 628
eva.hladikova@uips.sk
zriaďovateµ ˆ K©Ú do 15 dní,
K©Ú ˆ ÚIP do 20 dní po sled.
ątvr»roku
Metodická príručka SV1_04.XLS WEB aplikácia
©kol (M© SR) 2 - 04 ©tvr»ročný výkaz o práci vysokých ąkôl a OPRO
Mzdové prostriedky a zamestnanci organizácii priamoriadených M© SR (vysoké ąkoly a ostatné PRO).
Anna Asádová
tel.: 02/ 692 95 623
anna.al-asadova@uips.sk
OPRO - 10 dní,
V© - 15 dní po prísluąnom ątvr»roku
X SV2_04.XLS X
©kolské výkazy
IKT (M© SR) 1 - 01Ročný výkaz o informačných technológiách v ąkole
Počty počítačov, zdroje ich získavania, výdavky, vyuľívanie PC na ąkole.
Zuzana Jakubcová
tel.: 02/ 692 95 626
zuzana.jakubcova@uips.sk
31.12.
20.1.
SMERIKT.DOC IKT1_01.XLS WEB aplikácia
©kol (M© SR) 1 - 01Výkaz o materskej ąkole
Počty tried, detí, národnos», prípravné triedy, zamestnanci, ąkoly v prírode, veková ątruktúra, individuálna integrácia.
Helena Breveníková
tel.: 02/ 692 95 625
helena.brevenikova@uips.sk
15.9.
20.9.
SMER1.DOC SV1_01.XLS V1.ZIP
©kol (M© SR) 2 - 01Výkaz o strednej ąkole
Triedy, zamestnanci, národnos», ątipendiá, ąkoly v prírode, cudzie jazyky, učebne, ątudujúci podµa ročníkov, druhu a dĺľky ątúdia, odborov, absolventi, novoprijatí, opakujúci, individuálne integrovaní, veková skladba a dopĺňajúce ukazovatele.
Jana Čabalová
tel.: 02/ 692 95 621
jana.cabalova@uips.sk
15.9.
18.9.
Formuláre výkazov pre elektronický zber údajov
©kol (M© SR) 3 - 01 Výkaz o základnej ąkole
Odchod ľiakov zo Z©, triedy, ľiaci, opakujúci podµa ročníkov, národnos», roząírené vyučovanie, cudzie jazyky, učitelia, kluby, učebne, organizácia vyučovania, ąpecializované triedy, ąkoly v prírode, veková ątruktúra, individuálna integrácia.
Mária Lipská
tel.: 02/ 692 95 627
maria.lipska@uips.sk
15.9.
20.9.
SMER3.DOC SV3_01.XLS Program
©kol (M© SR) 3a - 01 Výkaz o prospechu ľiakov v základných a ąpeciálnych základných ąkolách
Počet ľiakov podµa ročníkov a prospechu, opravné skúąky, z celkového počtu ľiaci so zdravotným postihnutím, ľiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, vymeąkané a neospravedlnené hodiny.
Mária Lipská
tel.: 02/ 692 95 627
maria.lipska@uips.sk
31.8.
6.9.
SMER3a.DOC SV3A_01.XLS V3A.ZIP
©kol (M© SR) 3b - 01 Výkaz o roząírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov v základných ąkolách
Nadväzuje na výkaz ©kol(M© SR) 3-01 - počet tried a ľiakov s roząíreným vyučovaním predmetov podµa ročníkov, počet ľiakov učiacich sa nepovinné predmety podµa ročníkov, ľiaci podµa dĺľky dochádzky.
Mária Lipská
tel.: 02/ 692 95 627
maria.lipska@uips.sk
15.9.
20.9.
SMER3.DOC SV3b_01.XLS V3B.ZIP
©kol (M© SR) 4 - 01Výkaz o ąpeciálnej materskej ąkole, ąpeciálnej základnej ąkole
Ukončenie dochádzky ľiakov, ąkoly v prírode, triedy, ľiaci, opakujúci, novozaradení, internát, národnos», zamestnanci, cudzie jazyky, kluby, učebne, veková ątruktúra.
Anna Asádová
tel.: 02/ 692 95 623
anna.al-asadova@uips.sk
15.9.
20.9.
SMER4.DOC SV4_01.XLS V4.ZIP
©kol (M© SR) 5 - 01 Výkaz o ąpeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre
Počty klientov evidovaných v poradenskom zariadení podµa veku, postihu, spôsobu vzdelávania, zamestnanci, dopĺňajúce ukazovatele, ambulantná a terénna starostlivos».
Helena Breveníková
tel.: 02/ 692 95 625
helena.brevenikova@uips.sk
31.8.
20.9.
SMER5.DOC SV5_01.XLS V5.ZIP
©kol (M© SR) 7a - 01Výkaz o prospechu a dochádzke ľiakov gymnázií, SO©, konzervatórií, zdruľených stredných ąkôl, SOU a U
©tudenti denného ątúdia podµa ročníkov, prospechu, vymeąkané a neospravedlnené hodiny.
Ąudmila Turanská
tel.: 02/ 692 95 624
ludmila.turanska@uips.sk
31.8.
5.9.
SMER7a.DOC SV7A_01.XLS V7A.ZIP
©kol (M© SR) 9 - 01Výkaz o ąkolskej kniľnici
Typy kniľníc, kniľničný fond, pouľívatelia, sluľby, finančné náklady za rok. Výkaz vyplnia kniľnice Z©, stredných ąkôl, iných ąkolských zariadení.
Ąudmila Turanská
tel.: 02/ 692 95 624
ludmila.turanska@uips.sk
31.12.
8.2.
SMER9.DOC SV9_01.XLS V9.ZIP
©kol (M© SR) 10 - 01Výkaz o akademickej kniľnici
Kniľničný fond, pouľívatelia, výpoľičky, informačné technológie, hospodárenie, zamestnanci, sie» kniľníc. Vyplnia akademické kniľnice.
Anna Asádová
tel.: 02/ 692 95 623
anna.al-asadova@uips.sk
31.12.
7.2.
X SV10_01.XLS X
©kol (M© SR) 11 - 01
©kol (M© SR) 11a - 01
Výkaz o vysokej ąkole (vr. prílohy)
Výkaz o vekovej ątruktúre ątudentov vysokých ąkôl
Novoprijatí, národnos», cudzinci podµa ątátov, zamestnanci, ątipendiá, ostatné formy ątúdia, ątudujúci podµa druhu, dĺľky ątúdia, odborov a veku na vysokých ąkolách.
Danica Liptáková
tel.: 02/ 692 95 622
danica.liptakova@uips.sk
30.9.
10.10.
Formuláre výkazov pre elektronický zber údajov
©kol (M© SR) 12 - 01
©kol (M© SR) 12a - 01
Výkaz o absolventoch vysokých ąkôl
Výkaz o vekovej ątruktúre absolventov vysokých ąkôl
Počty absolventov vysokých ąkôl podµa druhu, dĺľky ątúdia, odborov a veku za kalendárny rok.
Danica Liptáková
tel.: 02/ 692 95 622
danica.liptakova@uips.sk
31.12.
20.1.
Formuláre výkazov pre elektronický zber údajov
©kol (M© SR) 14 - 01 Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej výchovy
Rozmiestnenie detí, novoprijatí, chovanci, vybavenie zariadenia, zamestnanci.
Berta Petríková
tel.: 02/ 692 95 601
berta.petrikova@uips.sk
15.9.
20.9.
SMER14.DOC SV14_01.XLS V14.ZIP
©kol (M© SR) 15 - 01 Výkaz o zariadení pre voµný čas a záujmovú činnos»
Pravidelná a príleľitostná záujmová činnos» podµa oblasti záujmu, metodická činnos», tábory, metodické materiály, zamestnanci.
Helena Breveníková
tel.: 02/ 692 95 625
helena.brevenikova@uips.sk
15.9.
20.9.
SMER15.DOC SV15_01.XLS V15.ZIP
©kol (M© SR) 16 - 01 Výkaz o vysokoąkolských jedálňach
Výkony, kapacita, zamestnanci, príjmy za stravné lístky za kalendárny rok.
Eva Hladíková
tel.: 02/ 692 95 628
eva.hladikova@uips.sk
31.12.
20.1.
SMER16.DOC SV16_01.XLS X
©kol (M© SR) 17 - 01 Výkaz o zariadení ąkolského stravovania
Stravníci, kapacita, príjmy za stravné lístky, zamestnanci za kalendárny rok.
Jana Čabalová
tel.: 02/ 692 95 621
jana.cabalova@uips.sk
31.12.
20.1.
SMER17.DOC SV17_01.XLS V17.ZIP
©kol (M© SR) 18 - 01 Výkaz o jazykovej ąkole a ątátnej jazykovej ąkole
Počty poslucháčov podµa jazyka a stupňa kurzu, ątátne jazykové skúąky, zamestnanci.
Ąudmila Turanská
tel.: 02/ 692 95 624
ludmila.turanska@uips.sk
15.9.
20.9.
SMER18.DOC SV18_01.XLS V18.ZIP
©kol (M© SR) 19 - 01 Výkaz o domove mládeľe
Vybavenie domova, ubytovaní, zamestnanci, kategórie, samostatnos» domova.
Eva Hladíková
tel.: 02/ 692 95 628
eva.hladikova@uips.sk
31.10.
6.11.
SMER19.DOC SV19_01.XLS V19.ZIP
©kol (M© SR) 20 - 01 Výkaz o vysokoąkolských internátoch
Kapacita, zamestnanci, ubytovaní.
Ąudmila Turanská
tel.: 02/ 692 95 624
ludmila.turanska@uips.sk
31.12.
20.1.
SMER20.DOC SV20_01.XLS X
©kol (M© SR) 21 - 01 Výkaz o botanickej záhrade
Návątevníci, kultúrno-výchovné akcie, krúľky, zamestnanci, náklady, výnosy za rok.
Ąudmila Turanská
tel.: 02/ 692 95 624
ludmila.turanska@uips.sk
31.12.
2.2.
X SV21_01.XLS X
©kol (M© SR) 24 - 01 Výkaz o základnej umeleckej ąkole
Počty ľiakov, ątudujúcich, absolventov podµa stupňa, odboru a ročníka, zamestnanci, učebne.
Ąudmila Turanská
tel.: 02/ 692 95 624
ludmila.turanska@uips.sk
15.9.
20.9.
SMER24.DOC SV24_01.XLS V24.ZIP
©kol (M© SR) 24a - 01 Príloha k výkazu o základnej umeleckej ąkole
Počty ľiakov, ątudujúcich, absolventov podµa stupňa a hudobného nástroja.
Ąudmila Turanská
tel.: 02/ 692 95 624
ludmila.turanska@uips.sk
ako
výkaz
24 - 01
SMER24.DOC SV24A_01.XLS V24A.ZIP
©kol (M© SR) 26 - 01Výkaz o ąportovej ąkole a ąportovej triede
Počty tried, tréneri podµa druhu ąportu, ľiaci podµa druhu ąportu a ročníkov.
Mária Lipská
tel.: 02/ 692 95 627
maria.lipska@uips.sk
31.12.
20.1.
SMER26.DOC SV26_01.XLS V26.ZIP
©kol (M© SR) 26a - 01Príloha k výkazu o ąportovej ąkole a ąportovej triede
Počet trénerov (fyzické osoby) podµa druhu ąportu a kvalifikácie.
Mária Lipská
tel.: 02/ 692 95 627
maria.lipska@uips.sk
ako
výkaz
26 - 01
SMER26.DOC SV26A_01.XLS V26A.ZIP
©kol (M© SR) 27 - 01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania a stredisku odbornej praxe
Zamestnanci, pracovné miesta, ľiaci podµa odborov a ročníkov.
Helena Breveníková
tel.: 02/ 692 95 625
helena.brevenikova@uips.sk
30.9.
3.10.
SMER27.DOC SV27_01.XLS V27.ZIP
©kol (M© SR) 29 - 01 Výkaz o ąkole v prírode
Počty ubytovaných podµa druhu ąkoly, obdobia pobytu, kapacita, finančný poplatok, zamestnanci.
Alľbeta Ferenčičová
tel.: 02/ 692 95 620
alzbeta.ferencicova@uips.sk
31.12.
9.1.
SMER29.DOC SV29_01.XLS X
©kol (M© SR) 30 - 01Výkaz o ąporte pri ąkole a ąkolskom zariadení
Počty ľiakov, novoprijatých, ľiakov, ktorí ukončili návątevu, zanechali ąportovú činnos», trénerov podµa druhu ąportu v ąportových strediskách a ąportových oddieloch.
Helena Breveníková
tel.: 02/ 692 95 625
helena.brevenikova@uips.sk
31.12.
20.1.
SMER30.DOC SV30_01.XLS V30.ZIP
©kol (M© SR) 30a - 01Príloha k výkazu o ąporte pri ąkole a ąkolskom zariadení
Počet trénerov (fyzické osoby) podµa druhu ąportu a kvalifikácie.
Helena Breveníková
tel.: 02/ 692 95 625
helena.brevenikova@uips.sk
ako
výkaz
30 - 01
SMER30.DOC SV30A_01.XLS V30A.ZIP
©kol (M© SR) 31 - 01 Výkaz o telovýchovných zariadeniach vyuľívaných ąkolou
Telovýchovné zariadenia podµa typu a vlastníctva. Vypĺňajú základné, stredné a vysoké ąkoly.
Berta Petríková
tel.: 02/ 692 95 601
berta.petrikova@uips.sk
31.12.
20.1.
SMER31.DOC SV31_01.XLS V31.ZIP
©kol (M© SR) 40 - 01Výkaz o počte ľiakov(detí) ZU© a ąkolských zariadení
Počty ľiakov ZU©, detí v M©, vých. vzdel. zariadeniach a potenciálni stravníci v územnej pôsobnosti obce.
Eva Hladíková
tel.: 02/ 692 95 628
eva.hladikova@uips.sk
15.9.
17.9.
MP40.doc SV40_01.XLS V40.ZIP
V40Admin.ZIP
DLL kniľnice
Pomoc pre obce
Úr (M© SR) 1 - 01Výkaz o úrazovosti ľiakov a ątudentov
Počet registrovaných úrazov podµa druhu, zdroje a príčiny úrazov ľiakov a ątudentov.
Berta Petríková
tel.: 02/ 692 95 601
berta.petrikova@uips.sk
30.6.
31.7.
SMERUR.DOC
ZDROJE_PRICINY.DOC
UR1_01.XLS X