späť

Štatistiky, služby a štandardizácia

Číselníky

Číselníky používané v rezortnom informačnom systéme a pri spracovaní štátnych štatistických výkazov sú súčasťou REGISTRA škôl a školských zariadení. Číselníky majú priamu nadväznosť na jednotlivé položky REGISTRA. Obsahujú kód a názov.

NázovPopisSúbor vo formáte DBFSúbor vo formáte EXCEL97
DRUHSK Druh školy, školského zariadenia určuje postavenie školy alebo školského zariadenia vo výchovno-vzdelávacej sústave.
Škola je inštitúcia, ktorá poskytuje žiakom presne vymedzený charakter výchovy a vzdelania určený vekom žiakom a počtom rokov školskej dochádzky, fyzickým a psychickým vývojom, zdravotným stavom a stupňom výchovnej zvládnuteľnosti žiaka, potrebami pre výkon povolania a odborných činností.
Školské zariadenia zabezpečujú predškolskú výchovu, výchovu mimo vyučovania, systém ďalšieho vzdelávania učiteľov a ostatných školských zamestnancov a odborné služby školám, predškolským zariadeniam a školským výchovným zariadeniam.
DRUHSK.DBF DRUHSK.XLS
ICRKOKO Územná identifikácia kraja a okresu. Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné. Na výkon správy sa vytvárajú územné celky a správne celky. Správnymi celkami SR sú kraje a okresy. Kraje sa členia na okresy. Územný obvod kraja a územný obvod okresu sú územnými obvodmi na výkon pôsobnosti orgánov štátu, ak osobitný zákon nestanovuje inak. Správnymi celkami sú obce a vojenské obvody, ak podľa osobitných zákonov vykonávajú štátnu správu. ICRKOKO.DBF ICRKOKO.XLS
ICRKOKN Identifikácia vyjadruje príslušnosť škôl a školských zariadení podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky.
Štátnu správu na úseku škôl a školských zariadení vykonávajú riaditelia škôl a školských zariadení, okresný úrad, krajský úrad, Ministerstvo školstva SR a iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Číselník bol vytvorený pre potreby spracovania štátnych štatistických výkazov.
ICRKOKN.DBF ICRKOKN.XLS
ICZUJ Identifikačné číslo základnej územnej jednotky (obec, mestská časť, vojenský obvod) v zmysle záväzného číselníka obcí Slovenskej republiky Štatistického úradu SR. ICZUJ.DBF ICZUJ.XLS
USORG Číselník uvádza ústredné štátne orgány, orgány štátnej správy a niektoré ďalšie verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republike. Číselník sa vyhlasuje pre potreby štatistických zisťovaní, na automatizované spracovanie údajov, na identifikáciu vnútornej organizačnej štruktúry vymenovaných orgánov a inštitúcií, na identifikáciu administratívnoprávnych dokumentov, sociálnych a ekonomických informácií a úradnej korešpondencie pri rešpektovaní odvetvového členenia výkonu štátnej správy. Je základným číselníkom pre automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy. USORG.DBF USORG.XLS
VYUJAZ Vyučovací jazyk na základnej, strednej škole je jazyk, v ktorom sa vyučujú spravidla všetky predmety; je to slovenský jazyk a na národnostných školách jazyk tej národnosti, pre ktorú bola škola/trieda zriadená. Rozlišujeme jednojazyčné školy (na škole sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje len v jednom jazyku), bilingválne školy (na škole sú zriadené triedy, v ktorých vyučovanie vybraných predmetov prebieha v cudzom jazyku) a zmiešané školy (na školách sú zriadené triedy s rozdielnymi vyučovacími jazykmi t.j. jazykmi národnsotných menšín. VYUJAZ.DBF VYUJAZ.XLS
ZRIADZ Školy, školské zariadenia a občianske združenia sú zriaďované resp. prevádzkované jednotlivými právnymi subjektami podľa číselníka. ZRIADZ.DBF ZRIADZ.XLS