späť

Štatistiky, služby a štandardizácia

Číselníky študijných a učebných odborov

Podľa Vyhlášky Štatistického úradu č. 571 z 2. októbra 2006, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.

Bližšie informácie: Oddelenie štandardizácie
Ing. Oto Turan tel.: 02/654 20 802
e-mail:
oto.turan@uips.sk

Kódy odborov sa uvádzajú v 7-miestnom číselnom tvare (xxxxxxx). Prvé štyri pozície kódu (XXXXxxx) triedia odbory do skupín, podľa systémového usporiadania vied a náuk a vymedzujú odbor vzdelania v rámci skupiny. Piata pozícia kódu odboru (xxxxXxx) určuje stupeň dosiahnutého vzdelania. Šiesta a siedma pozícia kódu (xxxxxXX) umožňuje podrobnejšie členenie na zamerania študijného alebo učebného odboru.

Posledná aktualizácia číselníkov: september 2007.

Popis Súbor vo formáte DBF Súbor vo formáte EXCEL97
Číselník študijných odborov na gymnáziách ODB_GYM.DBF ODB_GYM.XLS
Číselníky študijných a učebných odborov na stredných odborných školách ODB_SOS.DBF ODB_SOS.XLS
Číselníky študijných a učebných odborov na stredných odborných učilištiach a učilištiach ODB_SOU.DBF ODB_SOU.XLS
Číselníky študijných a učebných odborov na špeciálnych stredných školách ODB_SPEC.DBF ODB_SPEC.XLS
Číselník študijných odborov na vysokých školách ODB_VS.DBF ODB_VS.XLS