Vysoké školstvo

Charakteristika

V zmysle štatútu Ústavu informácií a prognóz školstva sa v rámci odboru riešia otázky vysokého školstva týkajúce sa legislatívy, koncepcií rozvoja, výchovno-vzdelávacieho procesu, ekonomiky a financovania z hľadiska analytického a informačného. Útvar plní funkciu hlavného riešiteľa rezortného informačného systému v uvedenej oblasti a zabezpečuje prepojenie na tvorbu štátneho informačného systému ako aj na medzinárodné informačné systémy o vysokoškolskom vzdelávaní.


 
Oddelenie informačných systémov o vysokých školách


 
 
Oddelenie informačných systémov o VŠ vytvára a realizuje informačný systém v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ďalšieho vzdelávania vrátane dištančného vzdelávania, vedy a výskumu na vysokých školách, informačnú oblasť zahraničných stykov rezortu a prepojenie na medzinárodné informačné systémy. Z informačného hľadiska pokrýva analytickú činnosť odboru a zabezpečuje:
 •  spracovanie koncepčných a metodických materiálov pre tvorbu rezortného informačného systému v oblasti vysokoškolského vzdelávania
 • metodicky a koordinačne pôsobí pri tvorbe informačných systémov v oblasti vysokých škôl
 • vytvára celoslovenskú databázu o vysokoškolskom a ďalšom vzdelávaní a vede na vysokých školách
 • zabezpečuje spracovanie pasportu vysokých škôl
 • metodicky aj realizačne zabezpečuje ročné hodnotenie vysokých škôl a fakúlt
 • skúma štruktúru vzdelávania v SR

  
Oddelenie analýz a rozvoja vysokých škôl


 
 
Oddelenie analýz a rozvoja vysokých škôl študuje a analyzuje vysoké školstvo v SR v komparácii s vyspelými európskymi krajinami v nasledovných oblastiach:
 • Legislatívny rámec vysokoškolského vzdelávania, štúdium a komparácia zahraničných vysokoškolských systémov.
 • Štúdium zahraničných prameňov rozvoja vysokoškolského vzdelávania pre tretie tisícročie.
 • Štúdium, analýza a zisťovanie zamestnanosti absolventov vysokých škôl a ich uplatnenia v praxi vo vzťahu k úrovni a odboru vzdelania.
 • Celoživotné vzdelávanie s orientáciou na vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie, jeho formy, druhy a ciele v terajšej a budúcej spoločnosti.
 • Systém a zdroje financovania vysokoškolského vzdelávania a vedy a výskumu na vysokých školách.
 • Sociálne zabezpečenie študentov, systém finančnej podpory, náklady na štúdium a zdroje jeho krytia.
 • Vydávanie vysokoškolskej revue ACADEMIA zameranej na súčasnosť a perspektívy vysokých škôl v SR.
 • Skúma a analyzuje problematiku štandardizácie v širšom slova zmysle ako aj štandardizácie úrovne a odborov vzdelávania.

Výstupmi riešených úloh z vyššie uvedených oblastí sú záverečné správy, štúdie, koncepčné a komparatívne materiály a pod., ktoré sú prístupné v príručnej knižnici ÚIPŠ. Ich zoznam je uvedený v časti edičná činnosť.