Vysoké ąkolstvo

Publikačná činnos»

 • Antalíková, ©. : Prijímacie konanie na vysoké ąkoly na akademický rok 2003/2004 v číslach a grafoch. ÚIP©, 2004, 53 strán
 • Antalíková, ©. : Prijímacie konanie na vysoké ąkoly pre akademický rok 2002/2003, čísla a grafy. ÚIP©, 2003, 25 strán
 • Antalíková, ©. : Prijímacie konanie na vysoké ąkoly (koncoročná správa). ÚIP©, Bratislava 2003, 40 strán
 • Brixová J.: Ďaląie vzdelávanie v SR. Vzdelávacie ustanovizne a ich programy ďaląieho vzdelávania v roku 2002, ÚIP©, Bratislava 2003, 96 strán
 • Chomist, H., Zvalová, M.: ©tatistická analýza vzdelávacích aktivít na Slovensku a v zahraničí, ÚIP©, Bratislava, 2003, 27 strán
 • Kováčová M., Kmec J.: Pracovníci vysokých ąkôl. ÚIP©, Bratislava 2003, 24 strán
 • Kováčová M., Kmec J.: ©tudijné odbory a programy pre ątátne, rigorózne a doktorandské skúąky, habilitácie a inaugurácie, ÚIP©, Bratislava 2003, 74 strán
 • Kováčová M., Omastová M.: Ako na vysokú ąkolu v ąkolskom roku 2004/2005, ÚIP©, Bratislava 2003, 272 strán
 • Srnánková, Ą.: Trendy rozvoja počtu ątudentov na vysokých ąkolách. (©tatistická analýza). ÚIP©, Bratislava 2003, 40 strán
 • ©ulanová M., Zvalová M.: Sociálne postavenie ątudentov denného ątúdia vysokých ąkôl na Slovensku, ÚIP©, Bratislava 2003, 42 strán
 • Zvalová, M.: Katalóg aktivít ďaląieho vzdelávania pre učiteµov Z© a S© a ąkolských zariadení v kompetencii V© a organizácií riadených M© SR, pre rok 2004, ÚIP©, Bratislava, 2003, 99 str.
 • Antalíková, ©. : Prijímacie konanie na vysoké ąkoly (koncoročná správa). ÚIP©, Bratislava 2002, 77 strán
 • Brixová J.: Ďaląie vzdelávanie v SR. Vzdelávacie ustanovizne a ich programy ďaląieho vzdelávania v roku 2001, ÚIP©, Bratislava 2002, 94 strán
 • Chomist,H., Zvalová, M.: Celoľivotné vzdelávanie na Slovensku, ÚIP©, Bratislava 2002, 70 str.
 • Kováčová M., Omastová M.: Ako na vysokú ąkolu v ąkolskom roku 2003/2004, ÚIP©, Bratislava 2002, 247 strán
 • Slovenské vysoké ąkolstvo v číslach a grafoch, ÚIP©, Bratislava, 2002, 51 str.
 • Smida J., ©ulanová M.: Prijímanie na vysokoąkolské ątúdium, ÚIP©, Bratislava 2002, 32 strán , 17 strán príloh
 • Thurzová M., ©ulanová M., Zvalová M.: Sociálne postavenie ątudentov denného ątúdia vysokých ąkôl na Slovensku, ÚIP©, Bratislava 2002, 50 strán
 • Brixová J.: Ďaląie vzdelávanie v SR. Vzdelávacie ustanovizne a ich programy ďaląieho vzdelávania v roku 2000, ÚIP©, Bratislava 2001, 99 strán
 • Kováčová M., Omastová M.: Ako na vysokú ąkolu v ąkolskom roku 2002/2003, ÚIP©, Bratislava 2001, 239 strán
 • Rais I.: Kvantifikácia výkonového koeficienta, vyjadrujúceho vz»ah medzi rozsahom pedagogických výkonov učiteµov vysokých ąkôl vynakladaných na denné a externé ątúdium. Analytická ątúdia. ÚIP©, Bratislava, 2001, 57 strán
 • Rais I.: Výkonové charakteristiky vo vysokoąkolskom vzdelávaní. In: ACADEMIA, ročník XII, č. 4/2001, s. 17-24
 • Brixová J.: Ďaląie vzdelávanie. Ustanovizne a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 1999, ÚIP©, Bratislava 2000, 91 strán
 • Brixová J.: Ďaląie vzdelávanie. Ustanovizne a ich vzdelávacie aktivity v SR v roku 1998, ÚIP©, Bratislava 2000, 77 strán
 • Kováčová M., Omastová M. : Ako na vysokú ąkolu v ąkolskom roku 2001/2002, ÚIP©, Bratislava 2000, 234 strán
 • Rais I.: Vecný zámer legislatívnej úpravy financovania vysokých ąkôl. Podkladový materiál. ÚIP©, Bratislava, 2000, 31 strán
 • Thurzová M., Smida J., Rais I.: Sociálne zabezpečenie ątudentov vysokých ąkôl v SR. Výskumná ątúdia. ÚIP©, Bratislava, 2000, 51 strán
 • Zvalová, M.: Súčasný stav prevencie drogových závislostí na vysokých ąkolách, UIP©, Bratislava, 2000, 59 str.
 • Nemecký rámcový vysokoąkolský zákon. Preklad, ÚIP©, Bratislava, 1999, 39 strán
 • Rais I.: Účas» ątudujúcich na úhrade nákladov ątúdia. In: ACADEMIA, ročník X, č. 4/1999, s. 21-30
 • Smida J.: Komentár k novele nemeckého Rámcového vysokoąkolského zákona; ątúdia, ÚIP©, Bratislava, 1999, 15 strán
 • Zverka P., Smida J.: Model vysokoąkolskej vzdelávacej sústavy a vysokej ąkoly. ÚIP©, Bratislava, 1999, 87 strán
 • Putala A. a kol.: Ako na vysokú ąkolu pre ąkolský rok 1999/2000, ÚIP©, Bratislava, 1998, 198 strán
 • Putala A. a kol.: Higher Education in the Slovak Republic, ÚIP©, Bratislava, 1998, 183 strán
 • Putala A. a kol.: Vysoké ąkoly v SR a priamoriadené organizácie v rezorte ąkolstva, ÚIP©, Bratislava, 1998, 117 strán, slovensko-anglická mutácia
 • Rais I.: Financovanie vysokých ąkôl v nadväznosti na dostupnos» vysokoąkolského vzdelávania. Výskumná a analytická ątúdia. ÚIP©, Bratislava, 1998, 63 strán
 • Rais I.: K formalizácii závislosti medzi výkonom a potenciálom vzdelávacích inątitúcií. In: ACADEMIA, ročník IX, č. 2/1998, s. 43-49.
 • Zvalová M.: Uplatnenie absolventov učiteµského ątúdia v praxi - komparačná analýza absolventských ročníkov 1994, 1995, 1996,1997, ÚIP©, Bratislava, 1998, 54 strán
 • Zverka P., Smida J.: Zmeny v zahraničnej vysokoąkolskej legislatíve (Komparácia nového českého vysokoąkolského zákona so zákonom o vysokých ąkolách platným na Slovensku, Nemecké vysoké ąkolstvo na ceste do 21. storočia); výskumná správa a ątúdia, ÚIP©, Bratislava, 1998, 64 strán
 • Jamriąková M.: Uplatnenie absolventov vysokých ąkôl humanitného, prírodovedného, ekonomického, umeleckého a poµnohospodárskeho zamerania v praxi. ÚIP©, Bratislava, 1997, 58 strán
 • Putala A. a kol.: Ako na vysokú ąkolu pre ąkolský rok 1998/99, ÚIP©, Bratislava, 1997, 173 strán
 • Rais I.: Určovanie hlavných kvantitatívnych parametrov vzdelávacieho potenciálu fakulty. Návrh metodiky. ÚIP©, Bratislava, 1997, 30 strán
 • Rais I.: Vývoj počtu ątudentov na dennom a doktorandskom ątúdiu a beľných výdavkov vysokých ąkôl v SR do roku 1996 a výhµad do roku 2015. Prognostická ątúdia. ÚIP©, Bratislava 1997, 46 strán
 • Smida J.: Ideový návrh zákona o vysokoąkolskom vzdelávaní na Slovensku v 3. tisícročí (Poznatky zo ątúdia zahraničnej vysokoąkolskej legislatívy, Prehµad obsahu vybranej zahraničnej legislatívy, Náčrt obsahu slovenskej vysokoąkolskej legislatívy v budúcom tisícročí); výskumná správa, ÚIP©, Bratislava, 1997, 105 strán
 • ©védsky vysokoąkolský zákon a vysokoąkolská vyhláąka. Upravený preklad, ÚIP©, Bratislava, 1997, 44 strán
 • Zverka P.: Komparácia zákona 172/1990 Zb. o vysokých ąkolách s vybranými zahraničnými vysokoąkolskými zákonmi (II. čas»), ÚIP©, 1997, 56 strán
 • Smida J.: Komparácia zákona 172/1990 Zb. o vysokých ąkolách s vybranými zahraničnými vysokoąkolskými zákonmi, čas» 1; výskumná správa, ÚIP©, Bratislava, 1996, 47 strán
 • Rais I., Zverka P.: Financovanie vysokého ąkolstva v niektorých krajinách Európskej únie a účas» ątudentov na úhrade nákladov ątúdia. ÚIP©, Bratislava, 1996
 • Rais I.: Kapacitné a výkonové charakteristiky, potreba naturálnych zdrojov a náklady vzdelávacieho procesu na vysokých ąkolách. Koncepčné a metodické prístupy. ÚIP©, Bratislava, 1996, 46 strán
 • Rais I.: Kvantitatívne ukazovatele vysokého ąkolstva SR v medzinárodnom porovnaní. Komparatívna ątúdia. ÚIP©, Bratislava, 1996, 51 strán
 • Zvalová M.: Uplatnenie absolventov učiteµského ątúdia na vysokých ąkolách (absolventský ročník 1994) - situácia po roku od 1. etapy výskumu (pred ukončením dvojročného absolventského obdobia). ÚIP©, Bratislava, 1996, 55 strán
 • Zvalová M.: Uplatnenie absolventov vysokých ąkôl humanitného, prírodovedeckého, ekonomického, umeleckého a poµnohospodárskeho zamerania v praxi (absolventi roku 1995). ÚIP©, Bratislava, 1996, 65 strán
 • Zvalová M.: Uplatnenie absolventov učiteµského ątúdia na vysokých ąkolách v praxi (absolventi končiaci ątúdium v roku 1995). ÚIP©, Bratislava, 1996, 70 strán
 • Zverka P., Smida J.: Komparácia zákona 172/1990 Zb. so zákonmi o vysokých ąkolách vo vybraných ątátoch Európy. ÚIP©, Bratislava december 1996. 65 str.
 • Zverka P., Smida J., Rais I.: Slovenské vysoké ąkolstvo v číslach a grafoch, ÚIP©, Bratislava, 1996
 • Smida J.: Zis»ovanie vzdelávacích potrieb ątátu v nadväznosti na jeho hospodársku, sociálnu a kultúrnu politiku. ÚIP©, Bratislava, 1995, 72 strán
 • Zvalová M.: Uplatnenie absolventov učiteµského ątúdia na vysokých ąkolách v praxi. ÚIP©, Bratislava, 1995, 89 strán