späť

Vysoké školstvo

ACADEMIA

charakteristika, kontakt pre autorov z obsahu doterajších čísel

ACADEMIA je jediný celoslovenský časopis zaoberajúci sa výlučne vysokoškolským vzdelávaním a vedou. Určený je predovšetkým vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, akademickým funkcionárom škôl a fakúlt, riadiacim pracovníkom v rezorte školstva.
Obsahuje štúdie, úvahy, polemiky, články, správy, informácie, dokumenty a rôzne rubriky. Prezentuje skúsenosti a názory z jednotlivých oblastí práce (pedagogickej, výskumnej, organizačnej a ekonomic-kej) a života vysokých škôl. Venuje sa aj účasti vysokých škôl na medzinárodnej spolupráci.
Vychádza štyrikrát ročne (október, december, február, máj), rozsah čísla 125 až 150 tisíc znakov tex-tu, formát 270x205.
Distribuuje sa predovšetkým do vysokoškolských a fakultných knižníc, rektorom, dekanom, Rade vysokých škôl, na ministerstvo školstva.
Vydavateľom je Ústav informácií a prognóz školstva s finančným príspevkom ministerstva školstva.

Kontakt

Ústav informácií a prognóz školstva
ACADEMIA
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4
lubomira.srnankova@uips.sk / telefón 02/654 26 508