[ ESF ]
Základné informácie
Popis projektu
Dokumenty na stiahnutie
Kontakt

Národný projekt:

Poskytovanie stredoškolských štipendíí pre žiakov stredných škôl, ktorých rodičia sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi

Názov projektu

Poskytovanie stredoškolských štipendií pre žiakov stredných škôl, ktorých rodičia sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi.

Programový dokument

Sektorový operačný program Ľudské zdroje.

Priorita

Priorita 3: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce.

Opatrenie

Opatrenie 3.1: Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach.

Lokalita

Projekt je spracovaný ako tzv. národný projekt v programovacom dokumente SOP Ľudské zdroje. Projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja. Žiakom Bratislavského kraja, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, budú štipendiá vyplácané z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prepojenie projektu na aké programové dokumenty

Projekt súvisí s dvomi prioritnými témami programového dokumentu Iniciatívy EQUAL. Prioritná téma 1: "Uľahčenie prístupu a návratu na trh práce pre tých, ktorí majú ťažkosti s integráciou a reintegráciou" a jej opatrenie 1: "Tvorba systému prevencie a podpory umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín" priamo súvisí s cieľom projektu - zlepšovať prístup k vzdelaniu u žiakov zo sociálne znevýhodnených skupín.