[ ESF ]
Základné informácie
Popis projektu
Dokumenty na stiahnutie
Kontakt

Popis projektu

Všeobecný cieľ projektu

Poskytovanie stredoškolských štipendií ako prostriedku na zlepšovanie prístupu ku vzdelaniu žiakov, ktorých rodičia sú odkázaní na dávku v hmotnej núdzi.

Špecifické ciele projektu a súvisiace operačné ciele opatrenia programového dokumentu

Špecifické ciele projektu:

Operačné ciele zodpovedajúceho opatrenia v SOP ĽZ:

Cieľové skupiny, pre ktoré je projekt určený

Stručný opis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu pre žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Nástrojom na uľahčenie ich prístupu ku vzdelávaniu a tým aj k zvyšovaniu ich zamestnateľnosti, sú stredoškolské štipendiá. Projekt dosiahne tento cieľ poskytovaním stredoškolských štipendií ako prostriedku na zvýšenie účasti žiakov stredných škôl, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, vo vzdelávacom procese. V rámci projektu sa týmto subjektom bude poskytovať štipendium, ktoré je možné použiť na financovanie nákladov súvisiacich so školskou dochádzkou - stravné, ubytovanie, cestovné z miesta bydliska do školy a späť.

Osobitným cieľom projektu je motivovať žiakov, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi, na dosahovanie lepších študijných výsledkov. Výška štipendia je odstupňovaná podľa prospechu žiaka, čím je žiak poberajúci štipendium nútený dosahovať, čo najlepšie študijné výsledky. Žiak získava vedomosti a zručnosti, stáva sa kvalifikovanou pracovnou silou. Bez motivačného efektu poskytovania stredoškolského štipendia, by žiak nebol nútený dosahovať dobré študijné výsledky, a stať sa tak lepšie zamestnateľným na trhu práce.

Spracúvanie žiadostí o  štipendium žiakov, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi

Žiadosti spracúvajú školy, ktoré posudzujú oprávnenosť žiadateľa, t.j. či žiadateľ spĺňa v zmysle § 2 vyhlášky MŠ SR kritériá pre udelenie a poberanie štipendia. Podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že:

  1. bezodkladne písomne ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia,
  2. vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie štipendia.

Výber/schválenie žiadostí o štipendium

V súlade s vyhláškou MŠ SR škola schvaľuje žiadosť o štipendium a udeľuje žiakovi štipendium, ktorého výška určená v § 3 vyššie uvedenej vyhlášky.

Výstupom zo strany školy pre ÚIPŠ je zoznam žiakov spĺňajúcich podmienky pre udelenia štipendia v danej škole (tzv. sumarizačný hárok školy). Súčasťou zoznamu je aj výška štipendia, ktorá bude žiadateľovi priznaná podľa § 3 vyhlášky č. 311/2004 Z.z.. Prílohou zoznamu sú žiadosti o štipendium žiadateľov uvedených v zozname a kópia rozhodnutia riaditeľa o pridelení štipendia žiadateľom uvedených v zozname.

Poskytnutie štipendií žiadateľom o štipendium.

Škola poskytuje žiakovi štipendium mesačne vo výške:

a) 1 200,- Sk pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
b) 800, - Sk pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 3,0 vrátane,
c) 600, - Sk pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 3,0.

Priemerný prospech žiaka sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania; priemerný prospech žiaka nezahŕňa klasifikáciu z nepovinných vyučovacích predmetov a správania. Priemerný prospech žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa určí podľa výročného vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval.

Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorému bolo uložené podmienečné vylúčenie, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo žiakovi uložené podmienečné vylúčenie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynula doba podmienečného vylúčenia.

Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za dobu, počas ktorej nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie.

Finančné prostriedky poskytuje školám Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ). Podkladom pre poskytnutie je dohoda uzatvorená medzi ÚIPŠ a školou o poskytovaní štipendia podľa vyhlášky MŠ SR.

Žiadateľ písomne ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre priznanie štipendia, uskutoční sa zmena, ak je:

  1. v prospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená najneskôr v nasledujúcom kalendárom mesiaci; po uplynutí tejto lehoty od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená,
  2. v neprospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nastala zmena.

Evidencia vyplatených štipendií pre žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi

Školy evidujú vyplatenie štipendií v rámci svojej pôsobnosti a mesačne zasielajú ÚIPŠ sumarizačné hárky. Evidencia/sumarizačný hárok obsahuje zoznam poberateľov štipendia, výšku štipendia priznanú jednotlivým oprávneným poberateľom, celkovú sumu, ktorú škola vyplatila v danom mesiaci poberateľom štipendia.

Dokladovanie vyplatených štipendií pre žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi

Dokladovanie vyplatených štipendií zabezpečuje škola. Všetky doklady, ktoré sú podkladom pre vyplatenie finančných prostriedkov na štipendiá zasiela škola ÚIPŠ (doklad o vyplatení štipendia poberateľovi, doklad o prevzatí štipendia poberateľom, sumarizačný hárok).

Evidencia žiakov, ktorým bolo poskytnuté štipendium a monitorovanie ich štúdia, študijných výsledkov

Škola vedie evidenciu žiakov, ktorým bolo priznané štipendium. Evidencia obsahuje meno žiaka, výšku priznaného štipendia, čas a miesto vyplácania štipendia. Škola monitoruje a prehodnocuje oprávnenosť priznania štipendia v závislosti od priemerného prospechu poberateľa štipendia, od pravidelnosti školskej dochádzky poberateľa ako aj od podmienok pre priznanie štipendia stanovených vo vyhláške MŠ SR ako aj v súlade so zmluvou s ÚIPŠ o poskytovaní štipendií.

Kompetencie ÚIPŠ v systéme riadenia a implementácie projektu

Kompetencie škôl v systéme riadenia a implementácie projektu

Monitorovanie - na úrovni aktivít a činností projektu zabezpečujú školy, na úrovni projektu ÚIPŠ. MŠ SR ako SO/RO bude agregovať údaje na úrovni opatrenia s cieľom ich ďalšieho spracovávania a predloženia RO (t.j. MPSVR SR).

ÚIPŠ a školy budú vykonávať svoju činnosť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a nariadeniami EÚ v predmetných oblastiach.